За малките, за големите, за безработните, за младите...
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

За малките, за големите, за безработните, за младите...

За малките, за големите, за безработните, за младите...

Новата ОП "Развитие на човешките ресурси" е обърната към младежката заетост и социалното предприемачество и обещава опростени административни процедури

Мария Манолова
3458 прочитания

© Дневник


- В първата вече открита процедура ОПРЧР осигурява 12 месеца субсидирано възнаграждение при наемане на безработни младежи.

- Програмата ще финансира обучения на кадри за високотехнологичните отрасли, които изпитват недостиг от работна сила.

Новата ОПРЧР допуска финансиране на дейности за корпоративна социална отговорност.

Всяка тема, съдържаща социален елемент, няма как да бъде лека за обсъждане - обикновено там се засягат тежки хронични проблеми на големи и чувствителни групи от населението. През новия програмен период оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", която е посветена именно на социалната тематика, си поставя за цел поне да улесни процесите по решаване на тези проблеми. За годините до 2020 г. програмата разполага с над два милиарда лева. Те ще бъдат инвестирани най-вече в справяне с младежката безработица, помощ на трайно незаетите и хората с увреждания и социално предприемачество (виж графиката). 

Принципът, по който ще протече вторият цикъл на еврофинансиране на човешките ресурси, обаче изглежда по-добре нагоден към потребностите на бизнеса. От ръководството на програмата обещават, че този път тежката бюрокрация трябва да бъде заменена от електронно кандидатстване, опростено отчитане и улеснен достъп до финансиране. От промените ще могат да се възползват всички бенефициенти, а за микро- и малките предприятия процесите ще бъдат улеснени максимално.

Правила за по-лесна употреба

"Една от причините програмата да върви малко по-бавно в момента е да можем да настроим системата така, че да се възползваме от всички възможности за облекчения на бизнеса и бенефициентите", коментира пред "Капитал Daily" заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която отговаря и за развитието на ОПРЧР. Вече са ясни основните щрихи на обещаните облекчения. През април трябва да бъде задействана новата функционалност на уебсайта ИСУН (Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз - бел. авт.). Така всички бенефициенти ще кандидатстват единствено по електронен път за разлика от предишния програмен период, когато това ставаше по желание. "Сериозно работим и върху това кои документи можем ние като администрация да изискваме по служебен път, за да не натоварваме допълнително бизнеса", уточнява Русинова. В момента се разработва и процес за изцяло електронно отчитане на проекти.

Най-малките проекти - на стойност под 50 хил.лв., ще "вървят по съвсем опростен начин и ще бъдат отчитани на база резултати, а не на база документи", обещава още заместник-министърът. От управлението на ОПРЧР гарантират и въвеждане на т.нар. опростени разходи - или фиксирани ставки, скали от постоянни разходи и общи суми, които ще бъдат допълнително улеснение при подготовката на проектни предложения и отчета на извършените разходи.

Човешки ресурси за бизнеса

В новата ОПРЧР бизнесът ще може да разчита на финансиране основно по приоритетна ос 1 "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места". Една от новостите тук е обединяването на всички мерки за инвестиции на пазара на труда в една ос. "Вече ще бъде възможно да се финансират проекти на предприятия, в които да бъдат комбинирани както дейности, насочени към съществуващия персонал, като различни обучения, така и такива, свързани със създаването на нови работни места и интеграция на безработни и неактивни лица", твърдят от ръководството на програмата. Осигуреният за целта бюджет до 2020 година е 1.27 милиарда лева, или с 315 милиона лева повече от средствата през предходния програмен период.

Бизнесът е пряк бенефициент по пет от общо седемте инвестиционни приоритета в рамките на първата ос. Идеята е през новия период ОПРЧР да стимулира иновативните подходи. Такъв потенциал е заложен например в инвестиционен приоритет 7 - "Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените". Има дълъг списък с подлежащи на финансиране дейности, които включват:

- подобряване на условията на труд
- повишаване на професионалната и териториалната мобилност - развитието на социално отговорни практики в предприятията - развитие на корпоративната социална отговорност
- защита на правата на служителите - развитието на гъвкави форми на заетост

- усъвършенстване на системите за управление на човешките ресурси.

Първи по важност са младежите  

ОПРЧР 2014 - 2020 започва първо с мерки, насочени към младежката безработица. "Младите хора определено са във фокуса на програмата, като мерките, насочени към тях, са обособени в рамките на два приоритета от ос 1", уточняват от програмата. Инициативата за младежка заетост осигурява съфинансиране от близо 216 милиона лева в тази насока. Вече започна процедурата "Младежка заетост", по която с 35 милиона лева ще бъде осигурена работа на над 7500 безработни младежи (виж календара на ОПРЧР за 2015 г.).

"Фирмите ще могат да подават заявките за работни места, в които искат да наемат безработни младежи, а ОПРЧР ще покрива 12 месеца субсидирана заетост до размера на минималното осигурително възнаграждание. Ако има нужда те да преминат през професионална квалификация или обучение, това ще става централизирано през Агенцията по заетостта", обяснява заместник-министър Русинова. Според нея схемата е много облекчена за работодателите, тъй като не ги натоварва с нетипични за тях дейности. С тази процедура се продължава досегашната практика за улеснен достъп до финансиране чрез разкриване на работни места в бюрата по труда, поясняват от ръководството на програмата.

Финансиране за обучения

Около 50 милиона лева са предвидени за квалификация на персонала в първата година на новата ОПРЧР, а фирмите ще могат да кандидатстват за финансирането от май 2015 г. "Стойността на всеки проект ще зависи от вида на предприятието и реда на държавна помощ", казва Зорница Русинова. "За тези, които ползват минимални помощи, това означава финансиране до 200 хиляди евро. Ограниченията за по-големите предприятия са различни и стойността може да е по-висока, но и изискваното съфинансиране също е по-голямо", доуточнява тя.

Нов момент в програмата е много по-съществената подкрепа за специфични вътрешнофирмени обучения и обучения на работното място. Работодателите вече ще могат да получат финансиране за създаване и прилагане на системи и стратегии за учене през целия живот.

Най-накрая приоритет стават обученията за подготовка на кадри за високотехнологичните отрасли, които изпитват недостиг от работна сила, най-вече в сферата на информационните и комуникационните технологии.

Социално предприемачество

Мярката за социално предприемачество ще дебютира в края на настоящата година. "Ще отворим възможността за развитие на социални предприятия и развитие на съществуващи такива", казва Зорница Русинова. Дефиницията на термина "социално предприемачество" според нея е изключително широка и трябва да остане такава. В него са включени както например трудовите колективи на хората с увреждания, така и стартиращи микропредприятия на трайно безработни хора. "Заложили сме възможности за самонаемане и създаване на предприятия", разказва заместник-министърът. Това означава стартиране и развитие на самостоятелна дейност на хора с ясна идея за собствен бизнес. Основни целеви групи са безработните и хората в неравностойно положение на пазара на труда, но достъп ще имат и вече наетите. Тук - за разлика от оперативна програма "Конкурентоспособност" например - фокусът ще бъде върху създаването на умения за предприемчивост, управление, създаване на бизнес план, работа с ИКТ, обяснява Русинова. "В повечето случаи това е един човек, който си прави мъничко предприятие, в което може да наеме на работа един-двама души."

В новата програма са предвидени и опции за микрофинансиране и микрокредитиране. "Логиката тук е, ако ОПРЧР подпомага съществуващи или новосъздадени социални предприятия, те след това да могат да ползват нисколихвено или с облекчен достъп микрофинансиране и микрокредитиране. Предстои да бъде разработено дали то би било за оборудване или оборотен капитал", уточнява принципалът на програмата. Това вероятно ще стане с около 20 млн. евро, предвидени за финансови инструменти в програмата този период.

Друг силен акцент е заетостта на хора с увреждания. През пролетта на 2015 г. трябва да тръгне схема за иновативни социални услуги, за подготовка и създаване на възможности за хора с увреждания да влязат в заетост. "В нея ще могат да участват и работодатели, които имат и социална отговорност", смята Русинова. Фирмите трудно биха могли да се занимават с такъв тип дейности самостоятелно. "Но с помощта на неправителствените организации биха могли да търсят хора с увреждания, да адаптират работните им места и да им осигурят условия за психологическа подкрепа и мотивация", довършва заместник-министърът.

Срещане с науката

За новия период ОПРЧР предвижда и близка работа с оперативна програма "Наука и растеж". "Двете програми имат много общи неща - до голяма степен техните мерки в образованието са свързани с пазара на труда", смята заместник-министърът на труда. Затова в момента се обмислят интегрирани мерки и интегрирани проекти.

В следващите години ОПРЧР ще участва и в механизма за финансиране на инициативите от общността. "Идеята е на регионално равнище да се създаде механизъм, група от хора, които могат да преценят кои са необходимите мерки за региона и да кандидатстват за интегрирано финансиране от всички оперативни програми," поясняват от ръководството на ОПРЧР. Този подход е напълно противоположен на традиционната организация "отгоре-надолу" при еврофондовете, където приоритетите се избират от управляващите дадена програма, а бенефициентите се напасват спрямо достъпното финансиране. Новият подход се използваше и до сега, макар и само в оста "Лидер" на Програмата за развитие на селските райони. Към момента обаче тя се радва на доста слаб интерес.

Текстът е част от специалното издание "Еврофинансиране за бизнеса" на в. "Капитал Daily". Цялото съдържание на изданието може да намерите в Библиотеката на сайта.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Ударът по НПО-тата

Ударът по НПО-тата

Какво става с финансовите инструменти

Какво става с финансовите инструменти

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK