Близо 1.4 млрд. евро за иновации и конкурентоспособност

Капитал

Близо 1.4 млрд. евро за иновации и конкурентоспособност

Програмата финасира проекти в областта на иновациите, преприемачеството и енергийната ефективност

Мара Георгиева
8568 прочитания

Капитал

© Капитал


Общ бюджет 1 390 135 901 евро до 2020 г. Четири оси (области), всяка от които със свои инвестиционни приоритети, и пета ос за техническа помощ. Това е кратката "визитка" на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", която е най-пряко насочена към бизнеса.

Приоритетни оси

Първата приоритетна ос е "Технологично развитие и иновации" и за нея са предвидени 21.24 % от общия бюджет на програмата.

Втората - "Предприемачество и капацитет за растеж на малките и средните предприятия" (50.17% от бюджета на програмата), е с два инвестиционни приоритета: достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството; капацитет за растеж на малките и средните предприятия (МСП). 

Третата - "Енергийна и ресурсна ефективност" (22.35% от бюджета на програмата), също има два инвестиционни приоритета: енергийни технологии и енергийна ефективност; ресурсна ефективност за МСП.

Четвъртата - "Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ" (3.24% от бюджета на програмата), включва втора фаза на проекта за изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия. 

Петата ос е "Техническа помощ" и за нея са планирани 3% от бюджета на програмата.

"Технологично развитие и иновации"

Подкрепата в рамките на тази приоритетната ос е насочена към повишаване на иновационната дейност на предприятията чрез развитие на сътрудничеството между фирмите, както и между бизнеса и научните среди, за разработване и внедряване на иновации, създаване на клъстери, участие в проиновативни европейски мрежи и платформи. Компаниите ще получат финансиране за разработване и въвеждане на нови продукти, процеси и бизнес модели. Ще се финансират дейности за защита и трансфер на авторски и лицензионни права, както и за комерсиализация на резултатите от научни изследвания. Програмата ще подкрепи и създаването на инфраструктура, свързана с иновационната дейност на компаниите: например създаване и развитие на сертифициращи или изпитателни лаборатории, на технологични центрове и др.

Бенефициенти по ос 1 са:

- фирми или техни обединения, включително партньорства с научноизследователски организации (както юридически лица, така и други форми на партньорства) 
- български новосъздадени (спин-оф) предприятия на базата на интелектуална собственост, трансферирана от български или европейски висши училища и изследователски организации  - агенции, ведомства и организации на бизнеса и други юридически лица, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на научноизследователската и развойната дейност, както и на иновациите в предприятията  - "София тех парк" 
- офиси за технологичен трансфер и технологични центрове 

- клъстери.

"Подкрепата в областта на научноизследователската и развойната дейност трябва да е съобразена с тематичните области по цел 1 и цел 2, определени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация. По цел 1 това са: мехатроника и чисти технологии, информационни и комуникационни технологии (ИКТ), биотехнологии и индустрии за здравословен живот, нови технологии в творчески и рекреативни индустрии", уточнява Велина Попова, държавен експерт в Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерството на икономиката.

"Стратегията обаче има и т.нар. хоризонтални цели за подобряване на ресурсната ефективност и прилагането на ИКТ в предприятията от цялата промишленост, чието постигане дава възможността и на предприятия от други области да кандидатстват за финансиране по тази ос. Изискването е изпълнението на одобрения проект да включва разработване или въвеждане на иновации в компанията", коментира Велина Попова.

"Предприемачество и капацитет за растеж на МСП"

По първия инвестиционен приоритет по тази ос - "Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството", се предвиждат редица финансови инструменти, включително и комбинирани с безвъзмездна финансова помощ. Подкрепа ще получат предприятия в специфични сфери, напр. творчески и културни индустрии, предприятия, разработващи нови продукти и услуги, свързани със застаряване на населението, полагане на грижи и здравеопазване, в т.ч. социално предприемачество. Предвижда се и финансиране на идеи, които ще се реализират от жени предприемачи, стартиращи предприемачи - лица до 29-годишна възраст и за лица на възраст над 50 г., стартиращи собствен бизнес (виж текста за финансовите инструменти).

Подкрепата по втория приоритет от тази ос - "Капацитет за растеж на малките и средните предприятия" - ще бъде насочена към производствени инвестиции за подобряване капацитета на дружествата, в т.ч. и чрез технологично обновяване (виж текста за схемите за технологично обновяване). Ще се насърчава също използването на информационни и комуникационни технологии и услуги, както и разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, за опазване на околната среда, въвеждане на екомаркирова, извършване на енергиен мениджмънт.

Международната дейност на българските фирми ще получи тласък чрез осигуряване на информация и консултации за външни пазари, обучения по експортен мениджмънт, организиране на контактно-информационни борси, на бизнес форуми в страната и чужбина. Фирмите могат да разчитат на подкрепа и при участие в промоционални мисии в чужбина, както и в национални и международни изложения.

Бенефициенти по тази ос са: стартиращи (новорегистрирани) и съществуващи предприятия в секторите, определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия: фармация, химическа промишленост, производство на компютри, оптика и електроника, автомобилостроене, метални изделия, машиностроене, ИКТ, здравеопазване, автомобили и компоненти, туризъм, производство на мебели, текстил и шивашка индустрия. Подкрепа ще получат и компании, развиващи своята дейност в областта на културните и творческите индустрии, както и работещи в областта на нови продукти и услуги, свързани със застаряването на населението, полагане на грижи и здравеопазване, социално предприемачество и др.

"Енергийна и ресурсна ефективност"

По тази ос програмата ще финансира различни видове дейности, водещи до намаляване на енергоемкостта и повишаване на ефективността от използваните природни ресурси – напр. изготвяне на обследване за енергийна ефективност, на предпроектни проучвания и технически спецификации; инвестиции, които водят до повишаване на енергийната ефективност в предприятията, строително-монтажни дейности, в резултат на които се подобряват енергийните характеристики на индустриалните сгради и др. (виж текста за схемите за енергийната ефективност).

Бенефициенти по първия приоритет от тази ос - "Енергийни технологии и енергийна ефективност" - са съществуващи микро-, малки и средни предприятия, както и големи. Фирмите от секторите на търговията и услугите ще могат да ползват подкрепа за енергийна ефективност само чрез финансовите инструменти по инвестиционния приоритет.

По втория инвестиционен приоритет  - "Ресурсна ефективност за МС" - бенефициенти са малките и средните фирми от преработващата промишленост.

Новостите

Няколко са новостите в "Иновации и конкурентоспособност" в сравнение с досегашната програма "Конкурентоспособност".

- Въведен е 6% резерв за изпълнение на новата оперативна програма. "Дали тази сума ще бъде отпусната, както е първоначално разпределена между приоритетните оси, или прехвърлена към приоритетна ос, по която има добро изпълнение, ще стане ясно, когато след края на 2018 г. бъде направена от Европейската комисия оценка на хода на програмата", обясни Велина Попова.

- Европейските регламенти доведоха до промени в начина на изчисление на минималната помощ (de minimis), която могат да получат фирмите в новия програмен период. Досега прагът беше 200 хил. евро за конкретното предприятие, което кандидатства за безвъзмездно финансиране. От 2014 при изчислението на помощта, която конкретното предприятие може да получи, ще се включва и помощта, получена от свързани с него фирми.

- "Подкрепата чрез финансови инструменти (гаранционни фондове например) е предвидена в рамките на приоритетни оси 1, 2 и 3, без да е обособена отделна приоритетна ос за финансови инструменти", посочва Димитър Платников, младши експерт в Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерството на икономиката.

- Липсва отделна приоритетна ос (както беше в досегашната програма "Конкурентоспособност") и за институционалните бенефициенти – например държавни агенции. Възможностите за финансиране за тези институции са включени в съответната приоритетна ос.

- Известно разочарование ще претърпят мениджърите на големи предприятия. По новата програма "Иновации и конкурентоспособност" те ще могат да кандидатстват за финансиране по схемите, предвидени за иновации и за енергийна ефективност (първа и трета ос), но не и за технологична модернизация (ос 2), както беше досега.

- Няма да са особено щастливи и собствениците на компании от Югозападния регион, който включва областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София. Причината е, че те ще получат по-нисък процент на безвъзмездната помощ при най-често използвания по програмата режим на държавни помощи – до 25% за големи предприятия, до 35% за средни и до 45% за микро- и малки. За останалите пет района на планиране условията остават непроменени – до 50% грант за големи фирми, до 60% - за средни, и до 70% - за микро- и малки. Причината е в политиката на Брюксел за по-голяма подкрепа на по-слабо развити региони.

В тази връзка се предвижда също фирмите от най-изостаналия регион - Северозападния - да получават повече бонус точки при оценка на техните проекти.

- Ще се въведат типизирани формуляри за кандидатстване и отчитане на проектите по всички оперативни програми. Очаква се този процес да стартира с въвеждането на ИСУН 2020 - Информационна система за управление и наблюдение на структурните фондове за програмен период 2014-2020. Освен това ИСУН ще позволи да бъде разширено електронното подаване и отчитане на проекти.

Очаква се

През 2015 г. се предвижда прием на проектни предложения по програма "Иновации и конкурентоспособност" по три схеми, става ясно от сайта на програма "Иновации и конкурентоспособност". Очаква се през март да бъде обявено началото на схемата "Подобряване на производствения капацитет на МСП". През септември ще бъде отворена процедурата "Подкрепа за иновации в предприятията", а схемата "Енергийна ефективност в МСП" ще бъде обявена през декември с бюджет 50 млн. евро

.

Текстът е част от специалното издание "Еврофинансиране за бизнеса" на в. "Капитал Daily"Цялото съдържание на изданието може да намерите в Библиотеката на сайта.

Общ бюджет 1 390 135 901 евро до 2020 г. Четири оси (области), всяка от които със свои инвестиционни приоритети, и пета ос за техническа помощ. Това е кратката "визитка" на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", която е най-пряко насочена към бизнеса.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Ударът по НПО-тата

Ударът по НПО-тата

Какво става с финансовите инструменти

Какво става с финансовите инструменти