Помощ за следващата технологична предавка

Тази година по ОП "Конкурентоспособност" са предвидени 30 млн. евро за внедряване на бизнес софтуер

За пръв път се финансират и облачно базирани системи и абонаментни решения (SaaS), които изискват много по-малка инвестиция и са изгодни за малки предприятия.

Може и да е трудно да се повярва, но около една трета от компаниите в България още разчитат на добрия стар тефтер и няколко отделни и поотживели компютърни програми, за да управляват бизнесите си. Причините често се крият в това, че купуването на софтуерни системи е скъпо и неоправдаващо риска удоволствие за малките и средните фирми. Тъкмо за тези компании възможност представлява новата мярка "Развитие на управленския капацитет на МСП" по оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност". Тя се очаква да бъде отворена за кандидатстване в средата на юни, след което фирмите ще имат два месеца да изпратят проектите си.

Тази година мярката за безвъзмездна финансова помощ има и две нововъведения, които са от голямо значение за малкия и средния бизнес. Първото е допускането на финансиране за облачно базирани ERP, CRM, МОМ и BI системи. Това, от една страна, обещава да даде възможност на малки предприятия да изберат по-изгоден вариант с по-малко лично съфинансиране, от друга - потенциално да бъдат финансирани повече проекти. Втората съществена новост в тазгодишната мярка е, че за разлика от предишната подобна процедура за сертифициране и въвеждане на ERP системи ("Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията") този път няма да бъдат допускани големи фирми. Последното се оказа пречка за малкия бизнес при предишната процедура от 2012 г., когато бяха подадени над 1274 проекта и според консултанти немалка част отиде именно при големи предприятия.

"Най-често бизнес софтуер внедряват по-големи компании не защото само те се нуждаят от него, напротив. По-малки организации биха усетили ползата от софтуерни решения за управление дори повече, защото ще подобрят ефективността на работния процес и ще развият бизнеса си. Причината е фактът, че внедряването на софтуерна система е немалка инвестиция, която изисква освен финансов също така човешки и времеви ресурс", коментират от консултантската компания "Балкан сървисис", която е и един от големите интегратори на местния пазар.

В новия програмен период укрепването на технологичния и управленския капацитет на малките и средните предприятия (МСП) е сред важните приоритети в оперативната програма. Втората ос - "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", в която се включва процедурата за стандарти и управленски IT решения, както и тази за повишаване на производствения капацитет в МСП, заема 50% от средствата на програмата от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), или общо 593 млн. евро (от ЕФРР) до 2020 г.

Предстоящата възможност "Развитие на управленския капацитет на МСП" е с бюджет 30 млн. евро. До края на 2016 г. това е единствената възможност за кандидатстване с проекти за въвеждане на софтуерни системи за управление.

Проекти и допустими разходи по тях

По настоящата програма ще се финансират проекти, чието предназначение е кандидатстващите компании да покрият изискванията за въвеждане на необходими международни стандарти и добри производствени практики. С други думи, в това се включват разработването и внедряването на системи за управление на качеството и тяхното сертифициране. Както и преди, подкрепа може да се получи за разработване и внедряване на системи за управление на бизнеса като ERP, CRM, Business Intelligence и др. Покриват се разходите за консултантски услуги по реинженеринг на процесите на предприятията. Важно е да се прави разлика между производствен и управленски софтуер - само ИКТ системи и приложения, които подпомагат управлението на бизнеса, се финансират по тази процедура.

Важно е при изготвянето на проекта да се обърне внимание на няколко нововъведения. Както обикновено, в проекта трябва да бъдат разчетени разходите за услуги и за инвестиции. В тези за инвестиции влизат закупуването на лицензи за софтуер, сървъри, оборудването на помещения за сървъри. Като "услуги" се разбират ресертификацията на системи за управление, разработването и въвеждането на базирани на ИКТ софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, услугите по използването на софтуер като услуга (Saas), както и колокацията на сървъри, т.е. преместването им в дейта центрове.

Ограниченията на гранта

Размерите на финансирането са в границите между 50 и 391 166 лв., а максималното допустимо съфинансиране е 70% от разходите. Възможно е с пускането на процедурата през юни да има и промени и спецификации, предупреждават консултанти. Може да бъде допълнено например, че според размера на фирмата ще се променя и максимално допустимото съфинансиране, като естествено микропредприятията ще са най-облагодетелствани.

Друга предпоставка за кандидатстване е компанията да не е получавала безвъзмездна финансова помощ над допустимото. За микропредприятия границата е от 2.5 млн. лв., а за малки и средни съответно 5 и 7 млн. лв. От "Елана инвестмънт" съветват компаниите правилно да преценят приоритетите си, защото кандидатстването по тази процедура може да ги ограничи в ползването на грант по други европейски програми в рамките на периода до 2020 г.

Тъй като бизнесът обикновено префинансира проектите си чрез банкови кредити, важно е да се знае, че проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност", какъвто би бил този за бизнес софтуер, не може да получи нисколихвен банков кредит (повече за тези схеми виж на стр .????..). Кандидатите могат да ползват авансово плащане на до 40% от безвъзмездната помощ след сключване на договор по одобрен проект. Възможно е да бъде планирано и получаване на междинни плащания от гранта след отчитане с фактури на изпълнени етапи от проекта. Чрез аванс и междинни плащания преди края на проекта може да се получи до 95% от гранта, обясняват от "Елана инвестмънт".

Кой може да кандидатства

Една от важните предпоставки за участие по тази процедура е бенефициентите да имат приключени поне три финансови години и да приложат съответната доказваща документация. Фирмите трябва да докажат оборот от продажби над определена граница. За микропредприятията минималният допустим оборот е 250 хил. лв. общо за последните три години, а за малки и средни компании - 750 хил.лв и 3 млн. лв. "Идеята е да се финансират компании в добро финансово здраве", обясниха от "Балкан сървисис" и допълниха, че това е част от критериите по новата програма.

Извън числовите показатели има и определени сектори, към които е насочено финансирането. Съгласно класификатора на икономическите дейности (КИД 2008) допустимите сектори са J, C и M72. Сектор J включва ИТ компании, издателства, медийна индустрия, производство на филми и тв продукция, звукозаписна индустрия, далекосъобщения, агенции за интернет услуги и други фирми, свързани с информационни услуги. В сектор М72 е бизнесът с научноизследователска и развойна дейност, който има традиционно място по тези програми. В сектор С се включват производителите. Там обаче има изключение за производителите на хранителни продукти и на напитки, откъдето се изключват всички бизнеси, които попадат в подкрепата на Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство. Това означава, че не могат да участват месо- и млекопроизводителите, компании за преработка и консервиране на риба, плодове и зеленчуци, производители на мелничарски продукти, захар, кафе, чай, хранителни добавки, на вино от грозде и на други ферментирали напитки. Освен това по ОП "Иновации и конкурентоспособност" не са допустими тези, които първично преработват селскостопанска продукция и аквакултури. Интересно е обаче, че производителите на готови ястия например могат да кандидатстват.

Важно е бенефициентите да знаят, че при подаване на проекта се прилага удостоверение от НСИ за кода на основна икономическа дейност на фирмата по КИД 2008 на база последния годишен финансов отчет, съветват от "Елана инвестмънт".

Няколко съвета от консултантите

При подготвяне на проектите този път е добре да се имат предвид няколко фактора. Приоритетно ще бъдат финансирани такива, свързани със Северозападна България, като за разлика от миналия програмен период този път компаниите трябва да имат и седалище в района, а не само да изпълняват проекта си там. Допълнителни точки се дават и на проекти, които включват система за управление на околната среда - например ERP система с модул за управление на отпадъците. Приоритет ще получат и компании, които до този момент не са участвали по програми за европейско финансиране.

При подготовката на проектите трябва да се обърне специално внимание и на публикуваните критерии за оценка, съветват от "Балкан сървисис" и "Елана инвестмънт". По-голямата част от тях за разлика от предишния програмен период са обективирани, но все още има някои субективни такива. Доброто финансово здраве на бизнеса е сред предпоставките за получаване на грант. При формиране на оценката на проекта ще бъдат взети в предвид финансови показатели като коефициент на износ, на ефективност на разходите, брутна добавена стойност, задлъжнялост на предприятието и съотношение на брутната печалба към описаните разходи.

По отношение на т.нар. субективни критерии в проектните предложения трябва да са включени пояснения как с въведените системи ще бъдат подобрени процесите на управление на бизнеса, по какъв начин това ще се отрази на производителността и износа на компанията. Допълнителни точки ще бъдат дадени и за описание на въведените организационни иновации.

За да се кандидатства, не е задължително да се използват услугите на консултанти. Самите компании от този сектор съветват добре да се прецени дали разходът на време и средства би бил оправдан.

Още от Капитал