Кредитиране с едно наум
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Кредитиране с едно наум

Shutterstock

Кредитиране с едно наум

Или кога и как проблемите в обслужването на задълженията ви може да се окажат пречка за взимането на нов заем

Мария Иванова
6125 прочитания

Shutterstock

© Shutterstock


Преди време приятел американец, на когото споделих, че никога не съм теглила кредит, ме посъветва незабавно да си извадя поне кредитна карта и да си я обслужвам редовно, така че да започна "да пиша" своята добра кредитна история. В САЩ, където традиционно хората без кредитно минало най-трудно получават финансиране, съветът му определено би бил доста по-ценен, отколкото в България, където, поне що се отнася до финансовите регулации, ролята на доброто кредитно досие не е чак толкова основополагаща за това да изтеглите заем при по-благоприятни условия. И тук обаче наличието на проблеми в кредитното ви минало е фактор, който може да ви остави без достъп до банково или небанково финансиране или пък да оскъпи значително цената по заема ви.

Задължителната проверка

Преценката на това доколко даден потенциален клиент ще бъде способен да изплаща задълженията си логично би следвало да е сред основните задачи на кредиторите, когато вземат решение дали да го финансират, а след известни пропуски в това отношение преди глобалната кредитна криза регулаторите по света, в това число и в ЕС, направиха тази проверка задължителна. В българския случай за целта банките и небанковите финансови институции могат да правят справки в поддържания от БНБ Централен кредитен регистър (ЦКР), който съдържа информация за текущото кредитно състояние на лицата и за кредитната им история за срок от пет години назад.

В ЦКР има информация не само за банковите заеми, а и за кредитите, отпуснати от небанкови институции – компании за т.нар. бързи кредити и лизингови дружества. Всички те могат да правят справки в регистъра и съответно да видят колко кредита имате и как ги обслужвате. Според начина на погасяване, кредитите се делят в четири категории – редовни (погасяват се текущо, като може да има забава до 30 дни, но само когато е допусната случайно), под наблюдение (с просрочени плащания от 31 до 90 дни по главницата или лихвите), необслужвани (със забавяне в плащанията по главницата или лихвите от 91 до 180 дни) и загуба (при които просрочията са над 180 дни).

Първото и основно нещо, на което кредиторите обръщат внимание, е текущото състояние на кандидатстващите за заеми. Още на този етап най-често банките отсяват клиентите, които редовно погасяват задълженията си, а тези, които имат просрочени плащания, е доста по-вероятно да не получат финансиране. Тази своеобразна граница обаче не е абсолютна.

"Има случаи, в които бихме отпуснали кредит на клиент с налични просрочени задължения – най-често това се случва, когато сме наясно с причината за проблема и считаме, че тя вече е отстранена или предстои да се отстрани и в бъдеще клиентът ще погасява задълженията си редовно", посочват от Първа инвестиционна банка.

При небанковите компании наличието на текущи просрочия също не означава автоматично отказ за кредитиране. "Вярваме, че всеки човек има право на достъп до финансови услуги", отбелязват от "Изи кредит", като обясняват, че преди да вземат крайното решение дали да финансират даден клиент, той минава през няколко различни нива на оценяване, за да се определи максимално обективно финансовото му състояние.

"Информацията от регистъра е само част от моделите за оценка на риска, които са много сложни и включват редица фактори. При различните финансови институции тези модели за оценка на риска биха могли да са доста различни", уточняват и от Уникредит Булбанк, като подчертават, че информацията от ЦКР е само част от крайната оценка.

Кога се изчиства

Ако сте допуснали забавяне в изплащането на задълженията си и след това погасите просрочените суми, това се отразява в регистъра сравнително бързо. Според изискванията на БНБ до 15-о число на всеки месец кредиторите подават актуална информация за състоянието на заемите на своите кредитополучатели, която след това се обобщава до 20-о число на месеца. "Тоест, ако даден клиент погаси своите просрочени задължения на 21.09.2015, информацията в Централния кредитен регистър ще бъде актуализирана до 20-то число на месеца, последващ отчетния, а именно октомври", обясняват от "Профи кредит". Вътрешните правила на някои институции обаче могат да предвиждат и малко по-дълъг срок, преди да класифицират даден заем в собствените им кредитни портфейли отново като редовен. "Ако клиентът е погасил просрочените суми и е платил в срок три поредни месечни вноски, ние класифицираме задължението му като редовно", отбелязват от ПИБ.

При всички положения информацията за просрочието остава видима в ЦКР за период от пет години. Именно това е кредитната ви история, която финансовите институции също проверяват, когато кандидатствате за кредит. Справката, която те правят в ЦКР, не им показва към кои банки и небанкови компании имате текущи или сте имали задължения в миналото, но в данните се вижда размерът на отпуснатите минали и настоящи кредити, както и каква част от тях е (била ) нередовно обслужвана. А в зависимост от това колко големи суми и за колко дълъг период сте просрочвали, съответният кредитор също преценява дали да ви финансира и при какви условия. Така например при по-малък брой и по-малки по обем просрочия бихте могли да получите финансиране и при равни условия с хората, които не са имали проблеми в кредитната си история. По-съществени забави обаче могат да означават, че кредиторите биха изисквали допълнителни обезпечения или поръчители, за да ви финансират, или директно да ви откажат заем. Преди да вземе крайното си решение, финансовата институция отчита и редица други фактори, за да прецени общата ви кредитоспособност – например данните за трудов договор и доходи, здравноосигурителния ви статус и т.н. Отчита се и информацията за новоразрешените кредити, която също се подава регулярно от кредиторите към ЦКР. Експертите от Уникредит Булбанк пък отбелязват, че от значение е и "степента на риск и съответно рисковият профил на клиента, който конкретната банка би искала/могла да поеме".

"Клиентът може да е имал предсрочно изискуеми кредити, може да е имал кредити, по които не е погасил нито една вноска, може да е имал единични забавени вноски – поради болест, загуба на работа и т.н. Ако клиентът някога е имал съществени забави при нас, обикновено над 60 дни, получава директен отказ за отпускане на кредит", обясняват от своя страна от "Профи кредит".

Мисията не е невъзможна

В годините на кризата голяма част от клиентите на банките, а и на небанковите институции срещаха затруднения със своевременното погасяване на задълженията си и това е отразено в информацията за тях в ЦКР. През последните години обаче ликвидността във финансовата система се трупа, а кредитирането остава около точката на замръзване въпреки усилията на банките да го раздвижат. Самите кредитори също са наясно с това, че даден клиент може да е имал затруднения преди няколко години, но към момента състоянието му да е много по-стабилно и той да може да обслужва своевременно задълженията си, така че не е необходимо известно затруднение в миналото да бъде непременно спирачка пред получаването на нов заем. Доколкото обаче всеки случай се разглежда индивидуално, е трудно да се конкретизира колко по-висока би била цената му за даден клиент с настоящи или минали просрочия в досието си.

"Трудно е да се каже колко по–скъпо би било, но определено трудно бихме предложили най-добрите условия по даден кредитен продукт, ако клиентът е допускал в миналото продължителни просрочия или има текущи такива", посочват от ПИБ. От банката уточняват, че няма ограничения по отношение на размера или типа финансиране, който подобни клиенти биха могли да получат. "Тоест клиентите с неизрядна кредитна история биха могли да получат всеки от нашите кредитни продукти в максималния му размер, но вероятно не при най-добрите лихвени условия и може би с изискване за допълнително обезпечение/поръчител", поясняват от институцията.

Представителите на небанковия сектор обаче посочват, че е по-вероятно клиенти, които имат или вече са имали просрочия, да получат по-малко по размер финансиране в сравнение с тези, които са редовни платци. "Кредитната задлъжнялост е основен компонент в определянето на параметрите на кредита, включително максималния размер на кредита, който можем да отпуснем на даден клиент. В този смисъл размерът на финансирането, което бихме отпуснали на клиент с негативна кредитна история, е ограничен спрямо клиент с положителна такава", казват от "Профи кредит". От компанията уточняват, че офертите им за заеми са "адресирани по един и същ начин до всички клиенти – потенциални и настоящи", но за да минимализират риска, в някои случаи изискват предоставянето на солидарен длъжник по даден договор за кредит.

Представителите на "Изи кредит" също отбелязват, че негативната кредитна история не оказва влияние върху условията по предлаганите от дружеството заеми или възможностите за обезпечение, които клиентите могат да изберат, но може да повлияе върху размера на сумата, която компанията би била склонна да отпусне.

 

Как да проверите

Ако сте любопитни дали и каква информация се съдържа за вас в ЦКР, можете да подадете в БНБ искане за изготвяне на справка. То се подава лично или чрез упълномощен специално за целта представител, на място в БНБ или по пощата с нотариално заверен подпис на заявителя. Справка могат да получат и наследниците на физическо лице след неговата смърт, като представят удостоверение за наследници.

Издаването на справка за физическите лица е безплатно веднъж на всеки 12 месеца, като всяка следваща справка се заплаща по 10 лв. Таксата за юридическите лица е 50 лв. Справката може да се издаде експресно – в срок до 4 работни часа от подаването на заявлението лично в БНБ, като за целта се заплаща такса от съответно 15 лв. за физическите и 75 лв. за юридическите лица. Извън тези случаи исканата информация се предоставя в срок до 7 работни дни.

Ако установите, че информацията за вас в ЦКР е неточна, имате право да подадете писмено заявление до кредитора си за коригиране на неточността, като той трябва да го разгледа и да ви отговори също писмено до 7 работни дни от получаването на заявлението ви и съответно да направи корекцията, ако искането е основателно.

Преди време приятел американец, на когото споделих, че никога не съм теглила кредит, ме посъветва незабавно да си извадя поне кредитна карта и да си я обслужвам редовно, така че да започна "да пиша" своята добра кредитна история. В САЩ, където традиционно хората без кредитно минало най-трудно получават финансиране, съветът му определено би бил доста по-ценен, отколкото в България, където, поне що се отнася до финансовите регулации, ролята на доброто кредитно досие не е чак толкова основополагаща за това да изтеглите заем при по-благоприятни условия. И тук обаче наличието на проблеми в кредитното ви минало е фактор, който може да ви остави без достъп до банково или небанково финансиране или пък да оскъпи значително цената по заема ви.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Взаимно очакване

Взаимно очакване

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK