Големият завод в малкото село

Модернизирането на циментовия завод на "Холсим" в Бели извор е една от най-големите частни инвестиции в северозапада

Статията е част от специалното издание "Капитал Градове: Северозапад", което е подарък за всички, закупили вестник "Капитал" в периода 17-23 август. Всички текстове по темата може да откриете тук.

Компанията

Компанията очаква печалба за първото полугодие на тази година на консолидирана основа, т.е. цимент, инертни материали и бетон, в размер на около 10.5 млн. лв. спрямо 6.5 млн. лв. за същия период на миналата година. Компанията произвежда основно за нуждите на българския пазар. Много малка част от продукцията си изнася за Македония и Румъния, в обем не повече от 5% от общите продажби. В завода работят 206 души. Средната работна заплата към месец май т.г. е 1755 лв.

142 млн. евро са много пари навсякъде, но в Северозападна България се открояват още повече. За сравнение, това са бюджетите и на трите големи града тук - Видин, Враца и Монтана, за две години и половина. Толкова пари са инвестирали в последните 20 години в производството си "Холсим България", твърди изпълнителният директор на акционерното дружество Тодор Костов.

Тук се включват реализираните инвестиции в стратегически проекти за технологично обновление, повишаване капацитета на производството, заличаване на екологични щети от миналото, опазване на околната среда и подобряване на условията на труд в завода за цимент в Бели извор.

По технологично равнище и енергийна ефективност днес заводът се нарежда сред най-добрите в Европа. Той е част от групата LafargeHolcim - световен лидер в сектора на строителните материали, с водещи позиции във всички региони на света.

Производството е съсредоточено в една технологична линия с капацитет от 1.4 милиона тона цимент годишно. За сравнение, преди закупуването на завода от швейцарската компания максималната производителност по време на редовната експлоатация на всички тогавашни седем на брой линии е била 1.1 млн. т цимент.

"Последният ни по-мащабен проект е нова линия за раздробяване на твърди отпадъци, използвани като алтернативно гориво, на стойност над 1 млн. евро и беше пусната в експлоатация в края на юни. Другите по-малки проекти, които се изпълняват в момента, са свързани с текущ ремонт и поддръжка на съоръженията - реконструкция на ръкавния филтър на пещта, подмяна на ролки на ролкова преса, капитален ремонт на покривната конструкция на склада за суровини с обща площ от 8000 кв.м", съобщи още Тодор Костов.

Малко история

Заводът е пуснат в експлоатация през 1960 г. под името Държавен циментов завод "Вилхелм Пик". През декември 1997 г. контролният пакет от акциите на тогавашния "Белоизворски цимент" е закупен от швейцарската компания "Холдербанк" (сега LafargeHolcim). Започва период на интензивна реконструкция и модернизация на завода, съчетана с разрушаване и почистване на остарелите мощности.

Групата е световен лидер в сектора на строителните материали, с водещи позиции във всички региони на света. Притежава добре балансиран портфейл от предприятия за производство на цимент, инертни материали (трошен камък, чакъл и пясък) и бетон в около 80 държави на всички континенти, а броят на служителите й в цял свят надхвърля 90 000 души.

В България групата притежава освен циментовия завод в Бели извор на територията на област Враца предприятия за инертни материали и бетон в София и Пловдив.

Модернизацията стъпка по стъпка

"Първото нещо, което направихме след приватизацията на завода, беше разчистване и разрушаване на остарелите мощности, подмяна и реконструкция на прахоочистващите съоръжения за подобрение на екологичните показатели на завода, ремонт на заводската инфраструктура. По това време пазарът на цимент в България беше доста свит, а годишното потребление доста ограничено", спомня си изпълнителният директор Тодор Костов, който тогава е поканен да оглави дейността на концерна в България.

В периода 2003 -2004 г. започва плавно нарастване на търсенето, а прогнозите на експертите за близките няколко години са доста обнадеждаващи, с очакван ръст от 30-35% на годишна основа. Единственото непредвидено е световната криза.

"Нуждата да отговорим на нарастващите потребности на пазара даде тласък за реализацията на мащабна модернизация на производството, която започна през март 2005 г. и приключи през февруари 2009. В стойностно изражение надхвърли 73 млн. евро и увеличи повече от два пъти капацитета за производство на клинкер (междинен продукт в производството на цимент) - от 1400 на 3300 тона дневно. Проектът включваше цялостно преустройство на пещния комплекс с изграждане на нова петстепенна топлообменна кула и нов скарен охладител, което освен нарастване на производствения капацитет ни осигури и доста по-ниско потребление на енергийни ресурси и по-висока автоматизация", разказва Костов.

На малко по-късен етап е изградена и ролкова преса за смилане на суровините, която също допринася за повишаване на ефективността, подобряване качеството на продукцията и повече гъвкавост в адаптирането на производството спрямо пазарните нужди. Друго предимство на новата пещна система е, че позволява използването на алтернативни горива. През 2007 г. са изградени и пуснати в експлоатация три инсталации за подаване на такива горива – за сортирани твърди горими отпадъци, месокостно брашно и излезли от употреба автомобилни гуми. Алтернативните горива са отпадъци от бита или други производства, които се изгарят в пещите на циментовите заводи с цел извличане на енергия. Това е част от цялата политика на LafargeHolcim предвид нарастващото въздействие на урбанизацията върху хората и планетата.

Отпадъкът - суровина

"Циментовата индустрия е една от малкото индустрии, които осигуряват условия за безопасно оползотворяване на отпадъци в качеството на заместител на природните горива и суровини. Оползотворяването на отпадъци намалява обема на депонираните, както и количеството на СО2 емисиите, които биха се отделили при изгаряне на заместените с отпадъци традиционни горива (въглища и петрококс)", разказва изпълнителният директор на завода и уточнява, че процесът се извършва в контролирани условия, при много висока температура (над 1450 градуса) и високотехнологично очистване на изходящите газове.

"Изградена е апаратура за непрекъснат 24-часов мониторинг, която отчита концентрацията на вредни вещества в изходящите газове на всеки 3 секунди. Данните от нея се изпращат на контролните органи по опазване на околната среда на местно и национално ниво, които следят за спазването на установените норми", посочва Костов.

Основният вид отпадък, който се оползотворява в завода в Бели извор, са нерециклируеми сортирани битови отпадъци от общините. Към настоящия момент се приемат отпадъци от Столичната община и близките до завода общини Враца и Мездра, като за последните 6 месеца са получени запитвания от поне още 20 общини. Оползотворяват се също и отпадъци от промишлеността (пластмаси, каучук, хартия и картон, текстил, дървесина), както и в по-малки количества излезли от употреба автомобилни гуми. Увеличава се броят на сключените договори за оползотворяване на отпадъци с индустриални клиенти, към момента те са около 60. Общото количество оползотворени сортирани отпадъци за 2017 г. е близо 87 000 т.

"Като една от причините все повече общини и фирми в България да търсят по-отговорни решения за управление на отпадъците си от депонирането е поетият от правителството ангажимент към ЕС за постепенно увеличаване на таксите за депониране", посочва Тодор Костов, като акцентира на това, че в развитите икономики депонирането не е приемливо решение, в много европейски страни дори съществува тотална забрана за това. Страната ни също върви в тази посока, като очакванията са това да стане факт към 2030 г. "Чрез партньорството си с нас общините и промишлените предприятия си осигуряват безопасно унищожаване на отпадъците, без необходимост от инвестиции за изграждане на специални собствени съоръжения за това. Така те участват заедно с нас в кръговата икономика", заключава Костов.

Социалната отговорност

Групата се стреми да допринася със средства, опит и експертни знания за реализацията на общественополезни проекти в областта на сградостроителството, транспорта и инфраструктурата, т.е. сферите, които са непосредствено свързани с бизнеса на компанията.

За да са наясно накъде да насочат усилията си, от компанията разчитат на постоянния диалог с представителите на местната власт. В рамките на програмата си за стратегически инвестиции например "Холсим" предоставя на Враца всяка година материали за текущи ремонти и запълване на дупки на улици и пътища (цимент, инертни материали, както и механизация).

Новопостроената обществена сграда в с. Бели извор е друга значима инвестиция. Тя е реализирана в рамките на четири години, от 2013 до 2017 г., а през 2012 г. селото се сдобива с модерен парк с езеро, беседки, детски съоръжения и кътове за отдих – подарък от компанията, чиято поддръжка е неин ангажимент и до днес.

"Имаме планове и за нови проекти, дори в момента сме в процес на оценка на следващия подобен. За нас е ясно, че не бихме могли да разрешим всички проблеми на обществото, но искрено вярваме, че чрез стратегическите си социални инвестиции, финансовата си рентабилност и факта, че осигуряваме работни места и приходи за държавния бюджет, допринасяме в голяма степен за устойчивото развитие на обществото", смята Тодор Костов.

Изпълнителният директор на "Холсим България" Тодор Костов:

Между 6 и 8% е очакваният ръст в производството на цимент за 2018 г.


Г-н Костов, как стоят резултатите към полугодието глобално на фона на цялостното производство на цимент у нас? Направете сравнение на годишна база в двата бума на строителството.

Не бих определил сегашния цикъл като бум. При върховите нива на пазара от 2007-2008 г. консумацията на цимент достигна до 4.8 млн. т годишно и се движеше почти изцяло от частните инвестиции, недвижимите имоти и в един висок процент от сделките с чужденци. Сега обемите са много по-малки и са съсредоточени в няколко по-големи града. Търсенето е много по-устойчиво, тъй като не се влияе от чуждестранното търсене, има значителни инвестиции в логистични центрове и индустриални предприятия. През 2017 г. общият обем на производството достигна 2.080 млн. т цимент, за 2018 г. прогнозираме да достигне 2.200-2.250 млн. т, или да отбележи ръст от 6-8%.

Очаквате ли ръст в производството и какъв? Кои са определящите фактори за това?

Да, с толкова очакваме да се качат и нашите продажби, очакваме тенденцията към нарастване на пазара да се запази и през следващите няколко години, като все по-значим ще става делът на инвестициите в инфраструктура, особено в периода 2020-2021 г.

На какви проекти залагате в перспектива и къде е Северозападна България? Като потребление на цимент как виждате процентно съотношението между инфраструктурни проекти и високо строителство?

За северозапада най-големият проект, който предстои, е пътят Ботевград - Видин, а на по-късен етап – тунелът през прохода Петрохан. Иначе най-големите инфраструктурни проекти в страната са довършването на автомагистрала "Струма" от Благоевград до Кресна (с много големи и сложни съоръжения – тунели, мостове и др.) и с подобен обем – жп линията София - Ихтиман. Най-големият проект, за който доставяме в момента, е 3-ата линия на метрото в София.

Трудно е да се определи процентно съотношението между високо строителство и инфраструктура, тъй като нашите най-големи клиенти - бетонови възли или производители на други строителни продукти, са преки доставчици и на двата сегмента. Може би високото строителство е около 50%, а инфраструктурата – около 25% от общите ни продажби. Тенденцията е първото да намалява за сметка на второто, като към 2020-2021 г. вероятно ще се изравнят – 40/40%.
Капитал Градове: Северозапад

Ето и част от темите в изданието:

➤ Икономиката на Видин, Враца и Монтана в числа

➤ Технологичен парк... в Монтана - една добра идея вече е събрала вложения за 15 млн. лв.

➤ "Враца софтуер общество" продължава да се разраства

➤ Интересът към региона расте основно заради круизни туристи и оперните фестивали

Изданието е подарък за всички, закупили вестник "Капитал" в периода 17-23 август.

Още от Капитал