Предимство ли е да си "иновативен"
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Предимство ли е да си "иновативен"

Shutterstock

Предимство ли е да си "иновативен"

Иновативните училища се оказаха по-добре подготвени при въвеждането на онлайн преподаването

5912 прочитания

Shutterstock

© Shutterstock


Темата накратко
 • Иновацията трябва да бъде устойчива и с възможност за мултиплициране и в други училища и сред други ученици.
 • Пред иновативните училища има по-скоро повече свобода, отколкото ограничения.
 • Иновативни училища вече има във всички административни области.

Виртуални класни стаи, творчески задачи и проекти, креативни учители, монитори вместо черни дъски и облаци вместо дневници - по това се разпознават иновативните училища в България. Сред техните задължителни характеристики са иновативно учебно съдържание, програма и план, иновативни методи на преподаване от креативни ментори, както и различно управление на учебния процес.

Програмата на Министерството на образованието и науката "Иновативни училища" създава мрежа от такива училища в България. Те вече са 395, а за следващата година са кандидатствали повече от 200. Тези училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, при която учениците подобряват успеха си, усвояват нови знания, повишават критичното си мислене и развиват творческите си способности чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии. Ръководител на програмата е Наталия Михалевска. Тя е директор на дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа в страната". Била е директор 11 години на Средно училище "Отец Паисий" в Кърджали - наследник на първото светско училище след Освобождението в Източните Родопи, а преди това заместник-директор, учител, педагогически съветник. От 2006 г. работи в Министерството на образоването и науката, като отговаря за програми, свързани с моделите на защитените и средищните училища в страната, целодневната организация, частното образование, функционирането на българските неделни училища по света и лекторатите по българистика в чужбина. Завършила е философия и социална психология в СУ "Св. Климент Охридски". Помолихме я да ни разкаже повече за програмата "Иновативни училища" и как се справят включилите се в нея учебни заведения.

Три години след началото

През 2017 г. Министерството на образованието и науката стартира Програма за иновации в средното образование в отговор на разпоредбите на Закона за училищното и предучилищното образование. През първата година на кандидатстване статут на иновативно училище получиха общо 179 училища, а през втората - 294. След третата година на кандидатстване с Решение на Министерския съвет беше приет Списък на иновативните училища с общо 395 училища за учебната 2019/2020 г. Във всички административни области вече има иновативни училища, въпреки че са разпределени неравномерно в териториален план. Иновативните 395 училища са разположени в 133 населени места, 111 общини, 28 области. Най-голям е броят на иновативните училища в областите София-град - 79, Бургас - 39, Пловдив - 38, Варна - 20, чиито областни центрове са най-големите градове в страната. Най-малък брой училища са включени от област Силистра - 3, област Ямбол - 4, област Търговище - 4. Има нарастване на броя на иновативните училища в по-малки градове от областите, както и в малките населени места. За учебната 2019-2020 година процентът на по-малките градове в областите, в които има иновативни училища, е 12 (46 града), а малките населени места са около 13% (59 села). А ако трябва да анализираме според вида на собствеността, най-силно представени са частните училища, следвани от общинските и държавните. Частните училища са най-активни в кандидатстването за получаване на емблемата иновативно училище. Те масово са кандидатствали през първата година. За учебната 2019-2020 година от 94 действащи частни училища 40 са иновативни.

Самата Програма за иновации в средното образование е сериозна иновация. Тя е нещо ново за системата на средното ни образование. Нарастващият брой на иновативните училища показва, че самата тази иновация е възприета вече от 395 училища, а за следващата учебна година кандидатстват още над 213 училища с нови проекти. Идеята е училищата да създават и прилагат свои модели на организация и управление, авторски педагогически методики и прийоми, да променят училищната среда, да създават нови или интегрирани учебни предмети и уроци с цел повишаване на мотивацията за учене, успеваемостта на учениците и тяхната успешна социализация.

Училищата представят до 31 януари в Министерството на образованието и науката училищни проекти за иновации, приети от педагогическите съвети и одобрени от родителите на учениците, включени в проекта. Проектите се оценяват от Комисията за иновативните училища, определена със заповед на министъра на образованието и науката. За всяка учебна година списъкът на иновативните училища се определя с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката. За иновативни се определят училищата, които извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. Иновативният процес в училищните проекти за иновации може да бъде с продължителност до четири години и да обхваща всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година се описват конкретно етапите на напредъка и резултатите. След като изтече 4-годишният срок на утвърдената иновация, училищата може да кандидатстват с нови проекти за нова иновация или да развият вече приложената и отново да бъдат включени в списъка на иновативните училища.

При промяната в учебното съдържание се изискват висок професионализъм, значително време за подготовка, ясно целеполагане, споделено разбиране от училищната общност и силно лидерство. Такава основа се изгражда трудно, с преодоляване на множество рискове и отнема време.

Наталия Михалевска, директор на дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа в страната" в МОН

Да се наричаш "иновативно"

За да заслужи званието "иновативно", през годините иновацията трябва да бъде устойчива и с възможност за мултиплициране и в други училища и сред други ученици. Да отговаря във висока степен на нуждите и очакванията на повечето или на всички заинтересовани или засегнати страни, да бъде приета от директора и останалия управленски екип, от достатъчно голяма група в педагогическия екип, от учениците, от родителите.

Прави впечатление, че около 25% от училищата, които вече са включени в списъка на иновативните училища, са кандидатствали за разширяване на иновацията в срока, в който е утвърдена основната иновация. Разширяването на обхвата на иновацията се отнася до включване на нови ученици, класове, учители, родители или нови елементи на иновацията.

Повече свобода, отколкото ограничения

Възможностите, които са дадени на иновативните училища да разработват нови учебни планове, учебни програми и учебно съдържание, са регламентирани с разпоредбите на държавните образователни стандарти за общообразователната подготовка, за учебния план и за организацията на дейностите в училищното образование. Пред иновативните училища има по-скоро повече свобода, отколкото ограничения. На иновативните училища е дадена възможност в общообразователната подготовка в средната степен да се изучават интегративни учебни предмети, както и нови допълнителни общообразователни учебни предмети.

Учебният план регламентира разпределението на учебното време между учебните предмети или модули или дейности за придобиване на училищната подготовка. Неговата структура обхваща задължителните учебни часове, определени в раздел А, избираемите учебни часове - раздел Б, и факултативните учебни часове - раздел В. Броят на учебните часове и седмици е точно определен за видовете училища и съответните класове.

За иновативните училища се допуска:

 • увеличение с до 10% на общия брой часове от задължителните и избираемите учебни часове;
 • общият брой на учебните седмици за една учебна година да бъде увеличен, но не повече от 38 учебни седмици.

За училищните учебни планове на отделни паралелки в дневна форма на обучение в иновативните училища се допуска:

 • различно от утвърденото в рамковите или типовите учебни планове разпределение на учебните предмети между класовете в рамките на етапа при изпълнение на общия брой часове по съответните предмети за етапа;
 • включване в раздел А на нови или интегрирани общообразователни учебни предмети или от професионалната подготовка, като общият брой учебни часове за всички такива предмети не може да надвишава 10% от общия брой учебни часове за всеки етап;
 • намаляване на учебното време, но не с повече от 30%, предвидено за изучаване на всеки от общообразователните или професионалните учебни предмети в раздел А/Б на учебния план, и с не повече от 10% от общия брой учебни часове за всеки етап.

Продължителността на учебния час в иновативните училища може да бъде различна в зависимост от иновативните елементи, но е не по-малко от определената продължителност на учебния час за съответния клас и не повече от 60 минути. Почивките между учебните часове в иновативните училища могат да са с различна продължителност в зависимост от иновативните елементи.

Последователни учебни часове може да се организират без почивка между тях по решение на педагогическия съвет на училището по учебен план в иновативните училища в зависимост от иновативните елементи, но не повече от два последователни учебни часа.

Целодневната организация на учебния ден в иновативните училища може да бъде различна в зависимост от иновативните елементи. В тази връзка иновативните училища имат по-големи възможности да прилагат и развиват идеите си, като едновременно с това осигуряват изпълнението на училищния учебен план.

Крачка пред останалите

Иновативните училища изпревариха в развитието си останалите училища и се оказаха сравнително по-добре подготвени при въвеждането на онлайн преподаването, както и за извършване на адаптация към новите условия и смислени промени. Интерактивното обучение, новите технологии, игровите подходи и създаването на връзки между учебните предмети, включително създаването на нови учебни предмети, са сред най-често въвежданите иновационни елементи в училищата.

Предварително въведените при преподаването дигитални технологии, офис приложения, приложения за екипна работа и сътрудничество, за групова работа, мултимедия, виртуална реалност, дистанционно обучение и виртуална обучителна среда, облачни технологии подпомогнаха иновативните училища при справянето им с неочакваната ситуация на пандемия. Това доказа, че утвърдените и приложени иновации могат да осигурят стабилитет и да подпомагат училището при необичайни ситуации и в случаи на належащи промени.

За да обменят своите иновативни практики и опит иновативните и всички други училища в страната, Министерството на образованието и науката създаде Национална електронна библиотека на учителите (Хранилище за електронно съдържание) като възможност за публикуване и споделяне от педагогическите специалисти на авторски обучителни, дидактически и методически материали за работа в електронна среда - видеоуроци, иновативни методики, тестове, филми, упражнения, занимателна педагогика, презентации и най-вече проекти, които са свързани както със самостоятелност при изпълнението в електронна среда, така и с изследователска, ученическа работа, любознателност, мотивиращи елементи, обратна връзка, групова и индивидуална работа, създаване и прилагане на умения и др. Авторските материали се публикуват по класове, по тематични направления и по вид на материала - за обучение, за самоподготовка и за изпитване.

Доверието в най-добрите професионалисти в образованието, авторитетът на най-предпочитаните учители, педагогическото майсторство на учители от различни поколения, с различна подготовка и опит, сътрудничеството при създаване и прилагане на интегрираното знание, свързано с практиката и нещата от живота, правят Националната електронна библиотека на учителите успешно място и за повишаване на квалификацията на учителите, и на успеха на нашите ученици.

Кои са най-честите иновации в проектите

Най-често срещаните иновации в проектите са насочени към:

- нови методи на преподаване - 39%,

- организацията и/или съдържанието на обучението - 29%,

- управлението, обучението и образователната среда - 21%,

- учебното съдържание, учебни планове и учебни програми - 11%.
Темата накратко
 • Иновацията трябва да бъде устойчива и с възможност за мултиплициране и в други училища и сред други ученици.
 • Пред иновативните училища има по-скоро повече свобода, отколкото ограничения.
 • Иновативни училища вече има във всички административни области.

Виртуални класни стаи, творчески задачи и проекти, креативни учители, монитори вместо черни дъски и облаци вместо дневници - по това се разпознават иновативните училища в България. Сред техните задължителни характеристики са иновативно учебно съдържание, програма и план, иновативни методи на преподаване от креативни ментори, както и различно управление на учебния процес.

Програмата на Министерството на образованието и науката "Иновативни училища" създава мрежа от такива училища в България. Те вече са 395, а за следващата година са кандидатствали повече от 200. Тези училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, при която учениците подобряват успеха си, усвояват нови знания, повишават критичното си мислене и развиват творческите си способности чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии. Ръководител на програмата е Наталия Михалевска. Тя е директор на дирекция "Образование на българите зад граница и училищна мрежа в страната". Била е директор 11 години на Средно училище "Отец Паисий" в Кърджали - наследник на първото светско училище след Освобождението в Източните Родопи, а преди това заместник-директор, учител, педагогически съветник. От 2006 г. работи в Министерството на образоването и науката, като отговаря за програми, свързани с моделите на защитените и средищните училища в страната, целодневната организация, частното образование, функционирането на българските неделни училища по света и лекторатите по българистика в чужбина. Завършила е философия и социална психология в СУ "Св. Климент Охридски". Помолихме я да ни разкаже повече за програмата "Иновативни училища" и как се справят включилите се в нея учебни заведения.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.