Какво да (не) очакваме от програмата за селските райони през 2016 г.
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Какво да (не) очакваме от програмата за селските райони през 2016 г.

Какво да (не) очакваме от програмата за селските райони през 2016 г.

Предвижда се да бъдат отворени общо 16 мерки през годината

Мара Георгиева
14722 прочитания

Този текст е част от специалното издание на Капитал Земеделие и Бизнес. Всички текстове по темата може да откриете тук

През 2016 година по новата Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. (ПРСР) ще бъдат отворени общо 16 мерки. Това показва публикуваният индикативен график за прием на заявления на сайта на земеделското министерство.

Проектите по различните направления ще се одобряват при по-стриктни правила, а субсидиите по тях ще подлежат на връщане, ако не започнат да се изпълняват в определен срок. На следващите страници можете да се запознаете с различните мерки по основните направления на ПРСР:

За агроекология

За малки стопанства
Инвестиционни проекти За сдружаване и обединяване на усилия

Трета нулева година за неземеделски дейности

Предлагаме ви и индикативния график за отваряне на мерки по ПРСР през 2016 г.*

- Мярка 1 "Трансфер на знания и действия за осведомяване" – 1.08 - 30.10.2016

- Подмярка 2.1.2 "Помощ за осигуряване на консултантски услуги за малки земеделски стопани" (ТПП - Тематичната подпрограма за малките стопанства) – 21.03 - 03.04.2016 - Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" – 4.07 - 31.07.2016; 5.09 - 25.09.2016 (за кандидати в обхвата на ТПП) - Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти" – 24.10 - 27.11.2016
- Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" (ТПП) – 4.04 - 01.05.2016 - Подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" – 30.05 - 3.07.2016 - Подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата" – 18.04 - 15.05.2016
- Мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производителите" – 29.08 - 30.10.2016 - Мярка 10 "Агроекология и климат" – 29.02 - 12.06.2016 - Мярка 11 "Биологично земеделие" – 29.02 - 12.06.2016
- Мярка 12 "Плащания по "Натура 2000" и Рамковата директива за водите" – 29.02 - 12.06.2016 - Мярка 13 "Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения" – 29.02 - 12.06.2016 - Мярка 14 "Хуманно отношение към животните" – 21.03 - 12.06.2016
- Подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие (ЛИДЕР)" – 4.01 - 29.05.2016; 26.09 - 31.12.2016 (за кандидати в обхвата на ТПП) - Подмярка 19.3 "Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ" (местни инициативни групи) – 5.12 - 31.12.2016

- Подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегията за местно развитие" – 22.08 - 4.09.2016

* Програмата е индикативна, възможни са промени

Източник: Министерство на земеделието и храните

За агроекология

През март стартират някои от най-важните за малките стопанства мерки - "Агроекология и климат" (с общ бюджет близо 223.4 млн. евро за целия период на действие на програмата), "Биологично земеделие" (близо 151.6 млн. евро), "Плащания по "Натура 2000" и Рамковата директива за водите (почти 139.7 млн. евро), "Хуманно отношение към животните" (почти 56.9 млн. евро).

До 15 май стопаните могат да кандидатстват за субсидиране по всички "зелени мерки". Кандидатстването става паралелно с подаването на заявленията за директни плащания.

Целта на мярка 10 "Агроекология и климат" е да насърчи дейности към опазването на околната среда и правилното управление на земеделските ресурси. Тя включва шест подмерки: "Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност", "Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи с орнитологично значение", "Контрол на почвената ерозия", "Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)", "Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство", "Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство".

Общото е, че по тях могат да кандидатстват земеделски стопани - физически лица, юридически лица и еднолични търговци, както и научни институции за дейността "Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство".

Фермерите трябва да притежават минимум 5 дка земя и да поемат ангажимент да спазват екологичните изисквания за период от 5 последователни години. Всички кандидати трябва да са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). Освен това до края на втората година от поетия ангажимент те трябва да преминат през 18 часа семинари и демонстрационни дейности. Тези, които вече имат изпълнен агроекологичен ангажимент по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони от предишния период (2007 - 2013), не трябва да преминават повторно обучението. За опит се признава и представянето на диплома за средно професионално или висше образование в областта на земеделието или ветеринарната медицина.

Мярка 11 "Биологично земеделие" се прилага на територията на цялата страна и се отнася за земеделски стопани, които доброволно са поели ангажимента да прилагат методите на биологичното земеделие в своето стопанство. Финансирането е в няколко направления: "Биологично растениевъдство"; "Биологично пчеларство"; "Биологично животновъдство".

Мярка 12 "Плащания по "Натура 2000"и Рамковата директива за водите предвижда "Компенсаторни плащания за земеделски площи", попадащи в обхвата на защитените зони по "Натура 2000". Условието е за тях да има издадени заповеди с разписани конкретни режими, ограничения и забрани за земеделски дейности. Със заповед на министъра на околната среда и водите са обявени 119 защитени зони по Директивата за опазване на дивите птици.

Допустими за подпомагане са земеделски парцели, които попадат изцяло във физически блок, пресичащ се със защитена зона от "Натура 2000", с площ не по-малко от 100 кв.м. Минимална площ за участие в мярката е 0.3 ха.

През март животновъдите, отглеждащи едър и дребен рогат добитък, ще могат да подават заявления по мярка 14 "Хуманно отношение към животните". Субсидията ще се предоставя за две дейности: осигуряване на свободна подова площ най-малко с 10% над задължителния стандарт (между 13 и 53 лв. на глава според вида на отглежданите животни) и осигуряване на свободно отглеждане на открито (между 6 и 48 лв. на глава). Животновъдите, които желаят да участват по тази мярка, ще трябва да поемат 5-годишен ангажимент да спазват необходимите изисквания за този период.

За малки стопанства

През април ще започне приемът на заявления по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства". Помощта по нея е 15 хил. евро и се изплаща на два транша. Първият - от 10 хил. евро, се получава веднага след одобрение на заявлението за подпомагане, а вторият - след проверка на изпълнението на петгодишен бизнес план. Парите ще подлежат на връщане, ако не се изпълнят целите в плана.

Ще могат да кандидатстват стопанства със стандартен производствен обем (средната парична стойност на селскостопанската продукция при цена на производител) от 2000 до 7999 евро.

Условието е, стопанствата вече да са развити, а не тепърва да се създават заради мярката. Целта е да се подпомогне бъдещото им развитие, за да преминат от полупазарен към пазарен капацитет и механизъм на работа.

Основното изискване е 33% от дохода на стопанствата от предходната година да е от земеделска дейност. Това може да създаде проблем на тези, които досега не са показвали на светло доходите си, а сега те ще им трябват като доказателство, коментират експерти.

От фонд "Земеделие" предупредиха, че ще следят да не се разделят изкуствено стопанства – обща собственост на двама съпрузи например. Важно условие при кандидатстването е стопаните да докажат правно основание върху собствеността на земята или, ако я ползват под наем или аренда, да представят съответните договори с минимален срок на действие пет години от дата на подаване на заявление.

Инвестиционни проекти

През юни ще могат да се подават и проекти за "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" (подмярка 7.2). По нея ще могат да кандидатстват общини в селските райони с под 2000 жители, читалища, а за конкретни дейности - и юридически лица - ВиК оператори. Ще се финансират строителство, ремонт, покупка на оборудване за обекти, свързани с културния живот на селището, изграждане на ВиК мрежи, на зелени площи, строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства.

Приоритет при оценката ще бъде даван на: изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в Северозападния район; в общини с високо ниво на безработица и др. За общини, юридически лица с нестопанска цел и читалища се предвижда 100% финансиране. За ВиК операторите размерът на субсидията ще се определя според одобрен индивидуален анализ на ползите и разходите за съответния регион. Допустими са авансови плащания до 50% от публичната помощ.

"Инвестиции в земеделски стопанства" (подмярка 4.1) е една от най-атрактивните за бизнеса и проекти по нея ще могат да се подават през юли 2016 г. Допустимите кандидати са: земеделски стопани; признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица.

Максималният размер на субсидията е до 60% от общия размер на допустимите разходи. Сумата се увеличава с 10%, 15% или 20% за различни категории проекти: например на млади земеделски стопани; за колективни инвестиции, за инвестиции в стопанства, изпълняващи агроекологични ангажименти, за биопроизводители и др. Минималният размер на допустимите разходи по един проект е 15 хил. евро, а максималният - 1 млн. евро (според последните промени). Специално за инвестиции в земеделска техника максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на програмата е 500 хил. евро, а за колективни проекти, представени от над 10 земеделски производители и организации на производители - 1 млн. евро.

Друга новост е премахването на приоритета за биологично производство в преход, но приоритетът за сертифицирано земеделско биологично производство остава. И още промени: въвежда се нова допустима дейност – инвестиции в напояване, въвежда се и критерий за насърчаване на интегриран подход, както и нов критерий, осигуряващ предимство на земеделски стопанства с минимум 3 години опит на пазара и с персонал над 5 души.

Допустими са разходи за: строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост; закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване; получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност; съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция; създаване и/или презасаждане на трайни насаждения. По мярката ще се финансират също разходи за достигането на съответствие със стандарти на ЕС, за закупуване на земя, на софтуер и ноу-хау, за придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси.

"Важно е да се уточни, че по подмярка 4.1 ще бъде даван приоритет на проекти в секторите "Плодове и зеленчуци", "Животновъдство", "Етеричномаслени, медицински и технически култури", както и производството на биологични суровини", коментира Камелия Димитрова, мениджър европейски проекти в консултантската фирма "Новек" - София. Предимство ще имат и проекти, представени от млади земеделски стопани, както и тези, които са на територията на Северозападния район и/или райони с природни и други ограничения.

Кристина Цветанска, изпълнителен директор на "Елана инвестмънт" и председател на Българската асоциация на консултантите по европейски програми, смята, че избраният месец за старт на тази мярка не е подходящ. "Това не е съобразено със спецификата на селскостопанския сезон и означава, че проектите за трайни насаждения, които се засаждат пролетно време, не могат да стартират и ще трябва да изчакат чак до следващата пролет", обобщи тя.

Друга атрактивна за бизнеса мярка - 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", ще бъде отворена в края на октомври 2016. Тя беше отворена и през 2015 г. Насочена е към преработващата индустрия и подкрепя инвестиции в производствени технологии, сгради, нови машини и оборудване, транспортни средства, внедряване на международни стандарти, както и за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, но само за собствено потребление.

Финансовата помощ се предоставя на предприятия за преработка и/или маркетинг на: мляко и млечни продукти; месо и месни продукти; плодове и зеленчуци; пчелен мед; зърнени продукти; растителни и животински масла и мазнини (без зехтин); технически и медицински култури (без тютюн и захар); фуражи; гроздова мъст, вино и оцет; производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти (без биомаса от рибни продукти).

Могат да кандидатстват регистрирани земеделски производители, както и групи или организации на производители. А също и еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Кандидатите трябва да представят бизнес план.

Минималната помощ за едно проектопредложение е 15 хил. евро, а максималната за един кандидат за целия период на прилагане на програмата - 3 млн. евро. Предвижда се авансово плащане до 50% от общия размер на одобрената финансова помощ по проекта, както и две междинни плащания – за обособени части от проекта.

"Финансовата помощ за одобрени проекти по тази мярка е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, за проекти, представени от микро-, малки и средни предприятия. Подкрепата е в размер на 40% за проекти, представени от големи предприятия (с над 250 заети). По тази подмярка също ще бъде даван приоритет на проекти в секторите "Плодове и зеленчуци", "Животновъдство", "Етеричномаслени, медицински и технически култури", както и "Производство на биологични суровини", коментира Камелия Димитрова.

Проектите за преработка на суровини от тези "чувствителни сектори" ще получат максимум 30 точки бонус (при 90 възможни). Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост в селските райони, могат да получат до 20 точки допълнително. Максимум 10 точки отгоре се предвиждат за проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации; за преработка на биологични суровини и производство на биопродукти, както и за тези, които насърчават кооперирането между земеделските производители и преработващите предприятия. Предимство с до 5 точки бонус при оценяването ще имат проекти за постигане стандартите на ЕС, както и тези, които се изпълняват в Северозападния район.

За сдружаване и обединяване на усилия

През септември и октомври ще има прием по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производителите". Финансовата помощ е под формата на фиксирано годишно плащане и се отпуска за не повече от пет последователни години. Размерът на помощта е не повече от 100 хил. евро за всяка година, като подпомагането е намаляващо. Последното плащане се извършва, при условие че има коректно изпълнение на представения и одобрен бизнес план.

Могат да кандидатстват групи и организации на производители в областта на селското производство и горския сектор. Изисква се групата да има минимум четири члена, а организацията - най-малко шест. Членовете на групата производители всяка година трябва да предлагат на пазара продукция на стойност не по-малко от 25 хил. лв., а на организацията - не по-малко от 50 хил. лв.

Помощ ще бъде отпускана на групи и организации на производители, чийто членове произвеждат: зърнено-житни култури; медицински и етеричномаслени култури; зърнено-бобови култури; технически култури, с изключение на тютюн; картофи; мляко; месо; мед; биологично произведени продукти; винено грозде; яйца; плодове; зеленчуци.

Групата или организацията е необходимо да разработи бизнес план за 5 години. В него трябва задължително да са планирани дейности за адаптиране на продукцията към пазарните изисквания, за съвместно пускане на стоки на пазара, за установяване на общи правила за информация за продукцията.

Приоритет се дава на проекти, които се изпълняват в сектор "Животновъдство" или "Плодове и зеленчуци", в които 50% от членовете на групата или организацията на производителите са съставени от млади фермери; в които 50% от членовете са подпомогнати по Подпрограмата за малки стопанства; в които е заложено обмяната на опит и обучения, допринасящи за по-доброто използване на природните ресурси, околната среда, иновациите и климата.

Максималната помощ е 100%. През първата година тя може да бъде изплатена на групата или организацията на производителите, изчислена на база средна годишна продадена продукция от нейните членове през трите години, предхождащи включването им в групата или организацията.

Трета нулева година за неземеделски дейности

И през 2016 г. не е планиран прием на заявления по подмярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности", става ясно от публикувания график. Според Кристина Цветанска това е "най-важната мярка за развитие на микробизнеса в селските райони". "Това вече е трета нулева година за инвестиционни проекти на малкия неземеделски бизнес в малките градове и села, от който се очаква да крепи местната икономика и да създава работни места. През 2018 г., когато се отчита изпълнението на междинните цели, ако по ПРСР няма направени разплащания за над 700 млн. евро, програмата ще загуби заложения резерв. А той представлява 6% от бюджетите на всеки приоритет от програмата, или общо над 100 млн. евро. Затова беше необходимо да се пуснат колкото се може по-рано възможности за инвестиционни проекти, които има шанс да се осъществят до края на 2018 г.", коментира Цветанска.

"Друга дълго чакана подмярка - 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски производители", по-добре позната като "Млад фермер", също няма да отвори прием през тази година", посочва Камелия Димитрова. Според нея обаче "тези факти не бива да разочароват кандидатите, тъй като поради предизвикания огромен интерес към тях,не е изключено Държавен фонд "Земеделие" да предприеми промени в индикативния график и в подходящи срокове да отвори прием по някоя от тях или и по двете".

Консултантите припомнят, че кандидатите за финансиране трябва да имат предварителна готовност с документацията си, за да могат да реагират веднага при отварянето на съответната мярка за прием.

"Подготовката на проектна документация включва разработването на бизнес план, апликационна форма и бюджет спрямо изискванията на финансиращата програма. Всяка програма или схема има заложени определени строги критерии и изисквания. Допускането на стандартни грешки, неспазване на някое от изискванията или грешно попълнени декларации или бюджет могат да бъдат фатални и да доведат до отхвърляне на проекта", обобщава Камелия Димитрова. И съветва желаещите да се възползват от безвъзмездно финансиране по определена програма или мярка да се обърнат към екип от специалисти, които знаят как могат да постигнат одобрение на проекта, добро управление и изплащане на субсидията в пълен размер в рамките на заложените срокове.

Индикативен график за отваряне на мерки по ПРСР през 2016 г.*

- Мярка 1 "Трансфер на знания и действия за осведомяване" – 1.08 - 30.10.2016

- Подмярка 2.1.2 "Помощ за осигуряване на консултантски услуги за малки земеделски стопани" (ТПП - Тематичната подпрограма за малките стопанства) – 21.03 - 03.04.2016

- Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" – 4.07 - 31.07.2016; 5.09 - 25.09.2016 (за кандидати в обхвата на ТПП)

- Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти" – 24.10 - 27.11.2016

- Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" (ТПП) – 4.04 - 01.05.2016

- Подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" – 30.05 - 3.07.2016

- Подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата" – 18.04 - 15.05.2016

- Мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производителите" – 29.08 - 30.10.2016

- Мярка 10 "Агроекология и климат" – 29.02 - 12.06.2016

- Мярка 11 "Биологично земеделие" – 29.02 - 12.06.2016

- Мярка 12 "Плащания по "Натура 2000" и Рамковата директива за водите" – 29.02 - 12.06.2016

- Мярка 13 "Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения" – 29.02 - 12.06.2016

- Мярка 14 "Хуманно отношение към животните" – 21.03 - 12.06.2016

- Подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие (ЛИДЕР)" – 4.01 - 29.05.2016; 26.09 - 31.12.2016 (за кандидати в обхвата на ТПП)

- Подмярка 19.3 "Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ" (местни инициативни групи) – 5.12 - 31.12.2016

- Подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегията за местно развитие" – 22.08 - 4.09.2016

* Програмата е индикативна, възможни са промени

Източник: Министерство на земеделието и храните

Нужни са повече финансови средства за инвестиции в производство

От Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП) изпратиха писмо до министъра на земеделието и храните Десислава Танева, в което припомнят огромния интерес към мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" през 2015 г., когато бяха подадени близо 588 проекта с обща сума на заявената безвъзмездна финансова помощ над 810 млн. лева. Това означава, че бюджетът по този прием ще достигне само за около една четвърт от всички подадени проекти, заключават от БАКЕП. И настояват за "увеличение на финансовата помощ и използване на целия наличен по подмярката бюджет за целия период на прилагане на програмата, вместо да има второ отваряне на приема по мярката в края на 2016 г.".

"Интересът в първия прием на мярка 4.2. през 2015 г. говори за голяма подготовка и усилия от страна на всички ангажирани в процеса – кандидати, доставчици, консултанти, архитекти, проектанти, технолози, енергийни одитори и администрацията, а тепърва и администрацията ще положи големи усилия за обработката на подадените заявления за подпомагане. Разпределянето на целия заложен бюджет за мярка 4.2. ще оправдае положените усилия за подготовката на множество проекти в приоритетен сектор", се казва в писмото на БАКЕП.

Според асоциацията с увеличаването на бюджета до максимума по мярка 4.2. ще се постигне изпълнението на междинните финансови цели към края на 2018 г. Съгласно плана на ПРСР 2014 - 2010 г. до края на 2018 г. трябва да се разплатят около 700 млн. евро, за да не се загуби резервът на програмата, който е в размер на 140 млн. евро. За да може до края на 2018 г. да се усвоят 700 млн. евро, трябва сега да има одобрени проекти на поне два пъти по-висока стойност от заложената като цел, смятат от асоциацията. "Трябва да се има предвид, че голяма част от проектите по мярка 4.1. и 4.2. са свързани със строителство, където срокът за изпълнение ще е до 36 месеца, което означава, че те ще могат да се изпълняват чак до средата на 2019 г. Тоест към 2018 г. практически ще има много малко изпълнени проекти, по които да се изплати субсидия. Затова е критично важно в момента да се одобрят максимален брой проекти, които да стартират изпълнението си", настояват от БАКЕП.
Този текст е част от специалното издание на Капитал Земеделие и Бизнес. Всички текстове по темата може да откриете тук

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

3 коментара
 • 1
  hbe1460979476494838 avatar :-|
  Ирена Вачева

  Уважаеми автори, моля да проверите информацията, която сте публикували, защото най-важните направления за екологията в България от мярка 10 Агроекология НЯМА да приемат нови кандидати през 2016. Решението е взето е ресорния министър Васил Грудев и има заповед за това! Официалната позиция е, че пари няма, но се оказва че ще пускат някакво ново направление уж за пчели, за което няма Наредба нито информация все още ...

 • 2
  petia1989 avatar :-|
  petia1989

  До коментар [#1] от "Ирена Вачева":
  Точно така, г-жо! Напълно съм съгласна с всичко написано - факт е, че нищо не работи като хората! Не знам Грудев ли, Танева ли - кой точно върти схемите, но твърдението, че "До 15 май стопаните могат да кандидатстват за субсидиране по всички "зелени мерки". Кандидатстването става паралелно с подаването на заявленията за директни плащания." - НЕ Е ВЯРНО! Лъжат хората!

 • 3
  Kaloyan11 avatar :-?
  Kaloyan11

  Здравейте,

  Имате ли информация кога се очаква да бъдат обявени компаниите, които ще получат подкрепа по мярка 4.2? Обявяват ли някъде кои кандидати са одобрени и получават финансиране?

  Благодаря


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.