Големи очаквания за еврофинансиране през 2018 г.
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Големи очаквания за еврофинансиране през 2018 г.

Shutterstock

Големи очаквания за еврофинансиране през 2018 г.

Според публикуваната програма трябва да бъде обявен прием на проекти по 17 мерки

Мара Георгиева
15261 прочитания

Shutterstock

© Shutterstock


Този текст е част от специалното издание на "Капитал" Земеделие и бизнес. Всички текстове по темата може да откриете тук.
Най-голямата новост за 2018 г. е електронното кандидатстване.

След почти нулевата година за еврофинансиране за реализиране на проекти в селското стопанство през миналата година очакванията за тези са големи. Според публикувания предварителен график стопаните ще имат възможност да кандидатстват по 17 мерки по Програмата за развитие на селските райони. Дали обаче той ще бъде изпълнен зависи най-вече от администрацията, която трябва да класира предложенията в срок.

Амбициозен план за 2018 г.

С общо 2.91 млрд. лева ще бъдат финансирани през тази година директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство. От тях 2.637 млрд. лв. са по линия на европейските фондове и близо 276 млн. лв. - от националния бюджет. Това става ясно от правителственото решение за утвърждаване на годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие" за 2018 г.

За развитие на селските райони са предвидени 857.9 млн. лв. Средствата ще са предимно за проекти по мерките "Инвестиции в материални активи", "Развитие на стопанството и стопанската дейност", "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" и ЛИДЕР.

По линия на директните плащания са заложени 319.8 млн. лв., които ще обхващат направленията "Агроекология и климат", "Биологично земеделие" и "Натура 2000". По схемата за единно плащане на площ, както и за обвързани с производството плащания за животни, плодове, зеленчуци и други са определени 1.551 млрд. лв.

За Програмата за морско дело и рибарство са заделени 38.3 млн. лв., с които ще се финансират мерките "Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов", "Инвестиции за подобрение на инфраструктурата в рибарските пристанища", "Продуктивни инвестиции в аквакултура", "Изпълнение на стратегиите за ВОМР" и "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури".

Други 145.2 млн. лв. ще бъдат насочени към пазарни мерки, включително и за Националната програма по пчеларство, схема "Училищен плод", схема "Училищно мляко", Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, преструктуриране на лозовите масиви, промоционални програми, възстановявания при износ.

Според индикативната програма

На 2 януари беше публикувана индикативната годишна програма на Програмата за развитие на селските райони за 2018 г. Тя е доста амбициозна и предвижда през тази година да бъдат отворени за кандидатстване 17 мерки.

- Най-очакваният прием

Грантовата схема, която предизвиква особено голям интерес, е очакваната от лятото на миналата година подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", която е с бюджет от 100 млн. евро. Максималният процент на съфинансиране е 40-50%, а максималният размер за финансово подпомагане е 2 млн. евро.

През февруари е планирано началото на приемане на проекти за създаване на стопанства на млади фермери, като общият бюджет е 22 млн. евро. Максималният размер на субсидията за един земеделски стопанин е 25 хил. евро.

Пак през февруари е предвидено да започне прием по подмярка "Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи". Бюджетът й за тази година е 6.5 млн. евро. Съфинансирането е до 100%, а максималната субсидия за подготвителна помощ е левовата равностойност на 10 хил. евро за проекти за вътрешнотериториално и 25 хил. евро за транснационално сътрудничество. За изпълнение на проекти се предвижда безвъзмездно финансиране до 100 хил. евро за транснационално сътрудничество и на 50 хил. евро за вътрешнотериториално.

Друга популярна подмярка - "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", също ще стартира през февруари, пише в индикативната програма. Финансирането е до 100%, като максималният размер на подпомагането е 600 хил. евро.

- Активна пролет

През март пък ще бъде дадено начало на подмярката за широколентов интернет, чийто бюджет е 30 млн. евро.

Подмярката "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата" също би трябвало да стартира през март. Кандидати по нея са местни поделения на вероизповеданията. Бюджетът й е до 15 млн. евро и зависи от остатъчните средства след сключване на договори за финансова помощ от първия проведен прием на заявления през 2016. Максималната подкрепа за един проект е до левовата равностойност на 400 хил. евро.

От април до юни ще се приемат проекти за "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства". Заложеният бюджет е 12.5 млн. евро. Минималният размер на субсидията за един проект е левовата равностойност на 1250 евро, а максималният – на 25 хил. евро.

От април до юни е обявено, че ще стартира друга инвестиционна подмярка, която е в подкрепа на неземеделски дейности и е с бюджет от 100 млн. евро. Максималният процент на съфинансиране е 50. Минималният размер за субсидия за един проект е 10 хил евро, а максималният – 200 хил. евро.

През март ще бъдат отворени (би трябвало) и т. нар. горски мерки. Подмярка 8.3 "Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" е с бюджет 12.559 млн. евро. Подпомагането е до 100%, минималният размер на безвъзмездно финансиране за един проект е 2500 евро, максималният - 1.5 млн. евро. По подмярката "Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" финансирането е до 100%, а максималната безвъзмездна финансова помощ е до 1 млн. евро. Подпомагането за "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти" е в рамките на 40-50%, а таванът на безвъзмездната помощ е 500 хил. евро.

През април е обявен старт на прием на проекти за учредяване на групи и организации на производителите. Бюджетът от 7.795 млн. евро е за групи и организации на производители, които отговарят на определението "малки и средни предприятия" и са официално признати до края на 2020 г. Максималното финансиране за един проект е левовата равностойност на 100 хил. евро за всяка една година в рамките на 5 последователни.

През юли ще започне прием на проекти за професионално обучение и придобиване на умения, която е с бюджет 8 млн. евро.

За септември е обявен прием по подмярка "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура". Тя е с бюджет 10 млн. евро и е насочена към развитие на туризма в селски райони. Кандидати могат да бъдат общини и юридически лица с нестопанска цел.

От юли до октомври 2018 г. обучителни организации, висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение, научни институти или опитни станции в областта на селското стопанство или горите ще могат да кандидатстват по подмярката "Професионално обучение и придобиване на умения". Предвиденият бюджет е 8 млн. евро.

Новостите

Най-голямата новост за 2018 г. е електронното кандидатстване с проекти чрез системата ИСУН (за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове), което вече е практика за бизнеса по оперативните програми "Иновации и конкурентоспособност" и "Развитие на човешките ресурси".

"В началото ще има период, в който ще трябва да се коригират възможни грешки както при администрацията, така и при бенефициентите, но въпреки това електронното кандидатстване ще премахне опашките в офисите на Държавен фонд "Земеделие" и голямата документация, която трябва да се принтира и носи на хартия", коментира Кристина Цветанска, изпълнителен директор на "Елана инвестмънт" и председател на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП). Според нея с използването на ИСУН "ще се премахне порочната практика да се входират проекти след крайния срок, ще стане много публично кандидатстването, ще се знае във всеки момент колко проекта за каква стойност са подадени, ще се знае кои фирми са одобрени, на каква стойност, за какви разходи, ще могат да се правят справки по различни разрези, ще се спазват срокове за отговор на искания и др. много положителни придобивки". "Въвеждането на електронно кандидатстване през тази година е напредък и улеснение за програмата", обобщава Цветанска.

По думите й ново условие, което се въвежда по предложение на БАКЕП с новия прием по подмярка 4.2., е "проектите да са напълно комплектовани и много малко документи да се изискват допълнително". Това означава, че е задължително изискването да се подават и всички части на технически проект при кандидатстване за строително-монтажни работи. "Досега беше възможно да се кандидатства само с входящ номер към общината за искане за одобрение на техническите проекти, а на следващ етап се предаваше пълен технически проект. Тази практика позволи много фирми без сериозни намерения за инвестиции да кандидатстват в последния момент. В резултат голяма част от тях, освен че заема място в класирането на компании с реални намерения, са изгубили времето на администрацията в неколкократно разглеждане на проекта и изискване на документи, без впоследствие да се стига до реализацията му. Според нас в БАКЕП новото условие ще изчисти естествено т.нар. празни проекти и ще оптимизира работата на фонд "Земеделие", обобщава Цветанска.

Важен момент през 2018 г. е и предстоящото актуализиране на анализа и стратегията за прилагане на финансовите инструменти по Програмата за развитие на селските райони. "Вследствие на досегашния анализ в този програмен период не се използват финансови инструменти – т.е. безлихвени или нисколихвени кредити, гаранции и пр. След извършването на новия анализ ще се види дали програмата ще предлага и финансови инструменти заедно с грантовете", припомня Кристина Цветанска.

Какво и с колко ще се финансира

- 2.91 млрд. лв. ще бъдат насочени през тази година в селското стопанство. От тях 2.637 млрд. лв. са по линия на европейските фондове и близо 276 млн. лв. - от националния бюджет

- 857.9 млн. лв. са за развитие на селските райони

- 319.8 млн. лв. са директните плащания

- 1.551 млрд. лв. са за единно плащане на площ, както и за обвързани с производството плащания за животни, плодове, зеленчуци и други

- 38.3 млн. лв. са за Програмата за морско дело и рибарство

- 145.2 млн. лв. ще бъдат насочени към пазарни мерки, включително и за Националната програма по пчеларство, схема "Училищен плод" и др.

Другите теми от изданието:

Пълното издание можете да свалите на pdf ТУК.

Големи очаквания за еврофинансиране през 2018 г.

Според публикуваната програма трябва да бъде обявен прием на проекти по 17 мерки

ПРСР: 2017 беше слаба година за кандидатстване

Бюджетът на програмата е 2.9 млрд. евро и те трябва да бъдат вложени в ефективни проекти до 2020 г.

Иновации с български адрес

Машина, която подпомага фермерите при прибирането на реколтата от лавандула, и фондация, която насърчава бедни ромски семейства да започнат земеделски бизнес, бяха отличени в конкурс
Този текст е част от специалното издание на "Капитал" Земеделие и бизнес. Всички текстове по темата може да откриете тук.
Най-голямата новост за 2018 г. е електронното кандидатстване.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.