Какво би се случило с малките ферми, ако нямаха никакъв достъп до финансово подпомагане?

Юлия Григорова

Съгласна съм, че Общата селскостопанска политика (ОСП) 2014-2020 не е съвсем справедлива към малките ферми, но тя им дава възможности за подпомагане и развитие, от които да се възползват. Да си представим какво би се случило с тях, ако нямаха никакъв достъп до финансово подпомагане? За България това означава около 200 – 250 хил. малки семейни стопанства да прекратят дейността си с всички останали икономически и социални ефекти – безработица, изоставяне на земята и др.

През изминалия период 2007-2013 г. малките ферми почти нямаха възможност за целево подпомагане по линия на директните плащания и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Ако отговаряха на определените критерии, те кандидатстваха наравно с големите земеделски стопани, които определено получаваха не само по-големия размер подпомагане на площ (тъй като нямаше таван на директните плащания), но и предимство при проектите по ПРСР, поради възможността да работят с частни консултанти.

ОСП 2014-2020 г. даде възможност за предоставяне на финансова помощ по опростени процедури и правила за малките бенефициенти, включително разпределянето на фиксирана сума на годишна база.

За Европа семейните ферми, предавани от поколение на поколение, са типично явление. В Европа има 12 млн. фермери като средният размер на фермите е около 15 ха. За сравнение - например в САЩ има 2 млн. фермери, но средният размер на земята е 180 ха.

Затова и целта на ОСП 2020 г. е да подкрепя определен модел на селскостопанско развитие, който включва утвърждаването, ориентирането към пазара и модернизацията на малките ферми. ОСП 2020 г. цели също да гарантира продоволствената сигурност и снабдяването с безопасна и на достъпни цени храна за европейските граждани, устойчиво и балансирано развитие на селските райони и опазване на екосистемите, ландшафта и биоразнообразието, както и възможност за фермерите да изкарват прехраната си със своята дейност, за да гарантира справедлив жизнен стандарт и за тях.

Бюджетът на ОСП 2020 се използва за три вида разходи:

  • - Подпомагане на доходите на стопаните и на използването на устойчиви земеделски практики: преки плащания, изцяло финансирани от ЕС, които представляват около 70% от бюджета на ОСП. Те помагат да се запази дейността на фермата и осигуряват минимална стабилност на доходите на малките ферми. Тези плащания представляват и вид възнаграждение за работата на стопаните за опазване на важните обществени блага - например биоразнообразието, качеството на почвите и околната среда.

     

  • - Мерки за подкрепа на пазара: задействат се при дестабилизиране на пазарите по различни причини - например заради лошо време и др. Тези плащания представляват по-малко от 10% от бюджета на ОСП.

     

  • - Мерки за развитие на селските райони: мерки за подпомагане на фермерите да модернизират фермите си и да повишат своята конкурентоспособност и мерки за разнообразяване на селскостопанските и неселскостопанските дейности, включително опазване на околната среда. Тези плащания са частично финансирани от страните от ЕС, обикновено са многогодишни и представляват 20% от бюджета на ОСП.

     

За България Тематичната подпрограма за малките стопанства гарантира повече средства и по-лесен достъп до тях, безплатна консултантска подкрепа, възможности за инвестиции в материални активи, които не носят печалба, но са необходими за опазване на околната среда и биоразнообразието и др.

Подпомагането на доходите на малките фермери от ОСП 2020 г. гарантира, че в ЕС те продължават да произвеждат сигурни и висококачествени храни, както и да осигуряват здравословна околна среда и красива природа.

Още от Капитал