Искра Михайлова

Европейският проект се основава на постоянното зачитане на принципите на правовата държава. Това е предпоставка да могат гражданите да упражняват правата си по силата на правото на ЕС и за взаимното доверие между държавите членки.

Върховенството на закона е добре утвърден принцип с ясно определен основен смисъл, основополагаща ценност на съюза и същевременно споделена отговорност за всички държави членки и институции на ЕС. Всяка държава членка носи основната отговорност за гарантирането на върховенството на закона като обща ценност. Въпреки различните национални идентичности, правни системи и традиции, които съюзът е поел ангажимента да зачита, този основен смисъл е един и същ във всички държави членки. Заплахите за върховенството на закона поставят под въпрос правните, политическите и икономическите основи на функционирането на ЕС.

Проучване на общественото мнение на Евробарометър от април 2019 г. във всички държави членки показва, че повече от 80% от гражданите признават важността на ключовите принципи на върховенството на закона, на тяхното зачитането и смятат, че върховенството на закона трябва да бъде укрепено.

Още веднъж бих искала да изтъкна, че резолюцията на Европейския парламент (ЕП) относно върховенството на закона въведе детайлна дефиниция на понятието "незачитане на принципите на правовата държава" и също така бяха предвидени защитни мерки за крайните бенефициенти на средствата от европейските фондове. (Всички дължими суми на крайните получатели следва да бъдат платени от държавите членки, дори и в ситуация на спрени еврофондове.) Именно незачитането на върховенството на закона може както, от една страна, да накърни финансовите интереси на ЕС, така и, от друга страна, да възпрепятства постигането на очакваните резултати и въздействие от инвестициите.

Зачитането на върховенството на закона беше и продължава да бъде важна точка в дебатите на Европейския парламент по време на мандата през 2014-2019 г. и в настоящия мандат 2019-2024 г., както и в програмите на председателствата на съвета. Укрепването на върховенството на закона в съюза е и трябва да продължи да бъде основна цел за всички. То е ключов политически приоритет и за Групата в ЕП "Обнови Европа", чийто заместник председател съм. В тази връзка Групата "Обнови Европа" настоя по време на изслушването в ЕП номинираната за председател на Европейската комисия г-жа Урсула фон дер Лайен да се ангажира за създаването на механизъм за върховенство на правото във всички страни на ЕС. В този контекст г-жа Фон дер Лайен изложи своя ангажимент за принципите на правовата държава, като обяви, че има за цел да установи механизъм за наблюдение на ниво ЕС.

Приветствам Съобщението на Европейската комисия от 17 юли 2019 г. относно укрепване на върховенството на закона и увеличаване на инструментариума, с който да популяризираме, защитаваме и прилагаме върховенството на закона. Комисията представя конкретни инициативи, групирани около 3 стълба: насърчаване на култура на върховенството на закона, предотвратяване на проблеми свързани с върховенството на закона и ефективно реагиране при нарушения на върховенството на закона, като се създаде цикъл за преглед на принципите на правовата държава, включващ годишен доклад за върховенството на закона, който обхваща всички държави членки.

В заключение бих искала да изтъкна, че зачитането на принципите на правовата държава е от съществено значение и за функционирането на единния пазар, за растежа на инвестициите и конкурентоспособността. Затова е необходимо да се насърчава обща култура и информираност за върховенството на закона във всички държави членки, да се създаде ефективен капацитет за справяне с проблемите и превантивни мерки на ранен етап, както и ангажимент за ефективни съвместни действия, когато е необходимо.

Във връзка с гореизложеното, ДА, обвързването на фондовете на Европейския съюз с върховенството на закона е логично, необходимо и справедливо.

Още от Капитал