БАБХ приключи изпълнението на основните дейности по проект №13-31-9 от 04.04.2014г

Българска агенция по безопасност на храните е в заключителен етап от изпълнението на проект "Изграждане и внедряване на информационна система на БАБХ за обслужване и автоматизиране на процесите по обработка на вноса на животински продукти и продукти от неживотински произход" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-31-9 от 04.04.2014 г.,финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Договорът е на обща стойност 794 974,41 лева като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%. Периодът на изпълнение е 18 месеца.

Основните дейности по проекта са изпълнени.

По дейност 1: Изграждане и внедряване на информационна система за обслужване и автоматизиране на процесите по обработка на вноса на животински продукти и продукти от неживотински произход, са приключили и четирите фази по изпълнението, а именно:

Фаза "Планиране" –Разработени са следните документи: Анализ на работните процеси; План за управление на проекта и План за управление на качеството, въз основа на които е взето решение кои бизнес процеси да се автоматизират, с цел облекчаване работата в агенцията. Фазата е изпълнена в периода 17.11.2014 г. – 01.12.2014 г.

Фаза "Проектиране" –Изготвена е Функционална и техническа спецификация на ИС на БАБХ. Разработената документация онагледява как ще функционира разработваната система, за да подпомага процесите, свързани с вноса на стоки, както от неживотински произход, така и на животни и стоки от животински произход. Фазата е изпълнена в периода в периода 02.12.2014 г. – 23.01.2015 г.

Фаза "Разработка" – Разработени саотделните модули, съгласно дефинираните в предходната фаза функционални и технически изисквания. Бяха проведени срещи с ключови експерти от БАБХ за уточняване на детайли по отделните модули на разработваната система. Разработен е и интерфейс за връзка със системата на Агенция "Митници". Към настоящия момент са приключени и тестовете между двете системи. Фазата е изпълнена в периода 26.01.2015 г. – 03.04.2015 г.

Фаза "Предаване" – Проведени са два вида обучения: за потребители и за администратори на системата. Основната цел на обученията бе да запознае участниците с функционалността на разработената система. Предадени са ръководства за работа – за инспектор, за лаборатория, за лице отговорно за товара и за администратори. Фазата е изпълнена в периода 04.04.2015 г. – 30.06.2015 г.

По Дейност 2: Доставени са необходимите софтуерни лицензи и хардуер за изградената в Дейност 1 система.

До приключването на проекта остават да бъдат довършени следните дейности:

Дейност 3: Одит на проекта.

Дейност 4: Информация и публичност.

Дейност 5: Управление на проекта.

Ръководител на проекта е д-р Тенчо Тенев, Заместник изпълнителен директор на БАБХ.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Още от Капитал