Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Регистрация
13 фев 1999, 0:00, 11847 прочитания

Социалното осигуряване - нова схема, нови вноски, нови формуляри

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Email
 • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

  Дарение
  Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Редица промени в социалното осигуряване, които засягат работодатели и осигурявани лица, влязоха в сила от началото на годината. Изменени бяха Правилникът за приложение на дял трети от Кодекса на труда от 1951 г., Наредбата за общественото осигуряване на лицата, упражняващи свободна професия или търговия, и Наредба №14/1993 г. за елементите на брутното трудово възнаграждение, върху което се правят вноски за държавното обществено осигуряване.
Промените са следствие от новостите в Закона за бюджета на фонд “Обществено осигуряване” за 1999 г. и влизат в сила със задна дата - от 1 януари т. г. От първи март тази година ще влезе в сила изискването да не се изплащат парични обезщетения за временна нетрудоспособност след прекратяване на трудовия договор на пенсионери с лична пенсия в пълен размер за изслужено време и старост. Това ограничение няма да важи за обезщетенията за трудова злополука и професионално заболяване.

Осигурителна вноска върху социалните разходи

Върху социалните разходи ще се начислява осигурителна вноска от 22%, независимо дали са получени в пари или в натура. Това ще става в случаите, когато тези стимули са получени пряко от работника (т.е. има подпис върху някакъв документ) и са постоянни или периодично предоставяни. В резултат се очаква да намалее досегашният мерак на работодателите да стимулират своите подчинени, като им плащат допълнителни суми под форма на социални разходи, вместо да им увеличат заплатата. Хватката се прилагаше, за да се избегне начисляването на дължимите социални осигуровки.
Новата вноска е за сметка на работодателя, като тя ще се признава за разход за данъчни цели. Няма да се плащат социални осигуровки, ако придобивките не са получени пряко - например поевтиняла е храната във ведомствения стол, или ако са еднократни - например пострадало е имуществото на някого и фирмата му отпуска еднократна сума за възстановяване на щетите или е отпусната еднократна сума за лекарства и т. н.
Конкретно върху кои социални разходи ще се плаща новата осигуровка се определя от промените в Наредба №14 от 1993 г. за елементите на брутното трудово възнаграждение, върху които се правят вноски за ДОО. Изменението бе обнародвано в бр.11 на Държавен вестник от 9 февруари тази година. Вноски ще се начисляват върху сумите, които се изплащат за сметка на средствата за социални разходи за “храна, облекло, дълготраен или краткотраен отдих или за ползване на обществен транспорт, както и върху паричната им равностойност, ако са дадени в натура”. Работодателите ще дължат вноски за поемането на целия размер или част от разходите за почивка на своите работници и служители. Вноски ще се дължат и за предоставените карти за градския транспорт. Няма да се плащат осигуровки върху социалните разходи, когато те са за издръжка на столове, на здравни и детски заведения, почивни бази, вноските за доброволно и пенсионно осигуряване, както и върху еднократните помощи в пари (само за определени случаи) и в натура за лекарства и др.

Вноската върху изплатените парични обезщетения

От началото на тази година работодателят трябва да прави и осигурителни вноски в размер на 22% и за периодите, в които работещите са в отпуск заради временна нетрудоспособност, бременност и раждане. Вноската е за сметка на работодателя. Отпускът за бременност и раждане започва да тече 45 дни преди раждането и продължава и след това, като общият му размер е четири месеца за първо дете, пет месеца - за второ, шест - за трето, и за всяко следващо - както за първо дете. След този период от време работодателят няма да плаща 22% вноска, макар че майката по закон е в отпуск до навършване на двегодишна възраст на детето и през това време получава минималната работна заплата за страната.
Кодексът на труда допуска различни възможности за ползване на неплатен отпуск - за гледане на дете, за гледане на болен родител и т. н. За времето, в което осигуреното лице е в неплатен отпуск, работодателят няма да дължи осигурителна вноска. Кодексът на труда допуска казуси, когато се прекратява трудово правоотношение, но осигуреният е в отпуск или в болнични. Щом трудовото правоотношение е прекратено, работодателят няма да дължи 22% социална осигуровка, независимо че осигуреният е в болнични например.
Изчисляването на болничните листове ще става по нов начин. Досега база за изчисление бе полученото възнаграждение през месеца, предхождащ заболяването. Сега изчисленията ще се правят върху среднодневното възнаграждение, получено в предходните шест месеца (но не повече от 120 на сто от получената среднодневна основна заплата през шестмесечния период). Средното дневно трудово възнаграждение се намира, като общият сбор от трудовото възнаграждение, ограничено до 120 на сто от основната заплата на работника или служителя, и/или сумата от среднодневните минимални работни заплати за дните по чл.153, ал.2 от Кодекса на труда (1951 г.), се раздели на общия брой на работните дни през шестте календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на нетрудоспособността. Дните от цитирания член на КТ обхващат периода, за който работникът или служителят не е бил осигурен за всички осигурителни случаи; ползвал е неплатен отпуск, който се зачита за трудов стаж, или е ползвал отпуск за отглеждане на малко дете.
Ако лицето е назначено на работа ден преди да се разболее, и преди това не е било осигурявано например, то пак ще има право на обезщетение. В този случай за база ще се взема среднодневната минимална работна заплата за страната. “Променя се начинът на изчисление, а не правото на осигурения”, коментира Николай Николов, управител на НОИ. Изчисленията на болничните за служители и работници се уеднаквяват. Досега в базата на служителите влизаше само основната им заплата, без класовете и другите допълнителни възнаграждения. Вече ще се взема предвид цялата сума, получена от служителя.
Няма да имат право на болнични лица, които имат право на лична пенсия в пълен размер за изслужено време и старост. Например болничният лист започва да тече преди прекратяване на трудовия договор. Междувременно договорът се прекратява, защото работникът или служителят излиза в пенсия. Досега той получаваше и пари за болничен, и пенсия, изчислена от съответната дата. Промяната, която влиза в сила от началото на месец март, означава, че ако осигуреният е добил право на пенсия по време на болест, се спира плащането на болничния лист. Това ограничение не се отнася за обезщетенията за трудова злополука и професионално заболяване. Осигурените работещи пенсионери не губят правото си на болнични.

Промени при свободните професии и ЕТ

За самоосигуряващите се лица - еднолични търговци, хора със свободни професии и т. н., остава правото да избират осигурителния доход, върху който ще плащат вноската. До края на миналата година осигурителни вноски се плащаха върху най-малко една и най-много осем минимални работни заплати. От началото на 1999 г. изискването е за минимум две и максимум десет минимални работни заплати.
Отменя се изискването лицата със свободни професии задължително да се осигуряват най-малко 12 месеца, за да придобият право на парични обезщетения поради временна нетрудоспособност. Досега, за да ползва това право, самоосигуряващото се лице трябваше да направи съответната осигурителна вноска до десето число на месеца. В случай на закъснение с вноската това автоматически зачертаваше предишните месеци и за осигурения започваше да тече нов 12-месечен срок.
Осигурителните вноски на упражняващите свободни професии и ЕТ се внасят до десето число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. С последните изменения се дава право, ако към тази дата лицата се намират във временна нетрудоспособност или в отпуск за бременност и раждане, те да имат възможност да внасят осигурителните си вноски до десето число на месеца, следващ този, през който е изтекъл срокът на нетрудоспособност или бременност и раждане. За времето, през което се получава парично обезщетение за временна нетрудоспособност или бременност и раждане, упражняващите свободни професии и извършващите търговия внасят осигурителни вноски в размер на 22%. Този размер е определен за осигуряване за пенсия за изслужено време и старост, инвалидност и наследствена пенсия. И при тези лица размерът на вноската се начислява върху среднодневния осигурителен доход, от който е изчислено обезщетението. Заварените случаи на парични обезщетения на упражняващите свободни професии, търговия и работещите без трудово правоотношение се изчисляват и изплащат по действащите нормативни разпоредби до началото на тази година.

Промени в подаваните документи за социално осигуряване

Във връзка с утвърдената нова бюджетна класификация по приходите и разходите се извършва промяна в параграфите, които се вписват в банковите документи при внасяне и теглене на суми от сметките на фонд “Обществено осигуряване”. Параграфите са в сила от началото на годината и са показани в таблицата. Те се вписват на реда “основание за плащане” както на платежните нареждания, така и на платежните искания.
Осигурителните и самоосигуряващите се лица могат да видят в брой 8 на Държавен вестник от 29 януари 1998 г. промените в декларацията, която се подава в районните управления “Социално осигуряване” и има за цел да даде определени данни за осигуреното лице. Промените в декларацията се отнасят до създаване на възможност да се отразят новите вноски за периодите на временна нетрудоспособност или бременност и раждане. Това важи и за попълване на сумата за социални разходи, върху която се дължат осигурителни вноски. Декларацията се подава за всяко лице. Срокът за подаване е до десет дни след внасяне на осигурителните вноски за предходния месец.


Параграфи и подпараграфи за попълване на платежните нареждания и искания до фонд "Обществено осигуряване" в сила от 01.01.1999 г.
По приходите
80101 Осиг. вноски от работодатели за работници и служители за III категория труд - 37%
80102 Осиг. вноски от работодатели за работници и служители за II категория труд - 47%
80103 Осиг. вноски от работодатели за работници и служители за I категория труд - 52%
80104 Осиг. вноски от работодатели за работници и служители за периода на временна нетрудоспособност - 22%
80105 Осиг. вноски върху средствата за социални разходи - 22%
80106 Осиг. вноски от работодатели за осигурени за трудова злополука лица - 10%
80107 Допълнителна осиг. вноска по 35 ПМС/1982 г.
80200 Вноски от работници и служители - лична вноска - 2%
80300 Вноски от кадрови офицери и сержанти лична вноска - 2%
80401 Вноски от самонаети и ненаети лица (самоосигуряващи се) - 22%
80402 Вноски от самонаети и ненаети лица (самоосигуряващи се) - 32%
80500 Социалноосигурителни вноски върху изплатените помощи за безработни от фонд ПКБ - 22%
80900 Възстановени суми от трудови злополуки
280201 Начети и лихви по ревизионни актове
280202 Глоби, санкции, неустойки, обезщетения
370000 Други приходи
По разходите
420100 По КТ обезщетения при болест
420200 По КТ обезщетения за гледане на болен и карантина
420300 По КТ обезщетения за битови злополуки
420401 По КТ обезщетения за трудови злополуки
420402 По КТ обезщетения за приравнени труд. злополуки и професионални заболявания
420500 По КТ доплащане разлика за трудоустроени болни от ТБК и др.
420600 По КТ обезщетения при бременност и раждане
420700 По КТ изплащане на разлика при трудоустрояване на бременни жени
420801 По КТ обезщетения за гледане на деца до 2-годишна възраст
420802 По КТ обезщетения за отглеждане на деца от 2 до 3-годишна възраст
420900 По КТ помощи при смърт
422100 По УНР месечни добавки за деца към заплатите
423100 По УНР еднократни помощи при раждане към заплатите
424101 По чл.40 от ЗЗРСИИ* мес. добавки за деца към заплатите
*Закон за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите • Facebook
 • Twitter
 • Зарче
 • Email
 • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

  Дарение
  Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Държавен вестник

19 юни 2004, 1201 прочитания

1 Фирмите в криза плащат поне 60% от заплатата

Промените в Кодекса на труда влизат в сила от 1 август т.г.

12 юни 2004, 3661 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
 • Допълнителни издания
 • Остъпки за участие в събития
 • Ваучер за реклама
Още от "Консулт" Затваряне
Държавен вестник

КАТ в ерата на електронното управление

Докъде стигна пътна полиция в е-услугите

Кой кой е и колко губи в българските медии

Извън двете големи телевизии почти всички други български медийни компании са на загуба или много ниска печалба

Фонд на Рокфелер продава ритейл парка в Пловдив на групата "Химимпорт"

Активът се оценява на над 35 млн. лв., но дълговете са почти толкова

"Съгласие" купи животозастрахователния портфейл на "Дженерали" (коригирана)

Сделката е сключена в началото на декември, след като италианската компания обяви, че в България ще се съсредоточи само върху общото застраховане

Книга: Паринуш Сании - "Бащата на другия"

Една от най-търсените книги в Иран - вече и на български

Театър: Приятно ми е, Ива!

Най-новата премиера на "Театър 199"

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 7

Капитал

Брой 7 // 17.02.2018 Прочетете
Капитал PRO, Рекордни приходи в туризма през 2017 г. - над 8 млрд. лв.

Емисия

DAILY @7AM // 21.02.2018 Прочетете