Приватизаторите отчетоха първото шестмесечие

Според обобщената справка на Агенцията за приватизация от началото на годината досега приватизиращите ведомства са сключили 233 сделки за цели предприятия и 181 за обособени части. Общата сума на договорените плащания във всички ведомства от началото на годината е почти 248 млн. долара. Реално сумите, които са постъпили в бюджета, обаче са значително по-малко - около една четвърт от договорените плащания. Причината е, че повечето приватизиращи ведомства сключват сделки предимно с работническо-мениджърски дружества (РМД).
“Най-неприятният страничен ефект от работническо-мениджърската приватизация е, че увеличаването на броя на сделките с РМД води до намаляване на сделките с чужди купувачи. Установихме го чисто статистически”, призна в края на април Асен Дюлгеров, председател на надзорния съвет на АП. Зависимостта се потвърждава от данните за сключените сделки на приватизиращите ведомства през първите шест месеца на годината.
От началото на годината досега АП е продала акции и дялове от 38 цели предприятия. По тези продажби общата сума на договорените плащания е близо 100.7 млн. долара. Броят на сделките всъщност е 26, но в справката са посочени като 38, защото наведнъж бяха продадени 75% от “Металснаб холдинг” и различни дялове от неговите дъщерни дружества. Има обаче няколко малки подробности, които разколебават твърденията за добри резултати от раздържавяването. Четиринадесет от сделките на агенцията през първото шестмесечие (на практика повече от половината) са с РМД. Това означава, че при тези сделки реалният приход на агенцията и на държавата е само 10% от договорената цена, или от всички сделки с РМД реалните приходи за първите шест месеца са едва 3.8 млн. долара.
Втората подробност е, че според приватизационните договори, които сключва АП, поне 50% от плащанията стават чрез държавни дългосрочни облигации. Договорените суми по сделки с обикновени купувачи (не РМД) са около 48 млн. долара, но от тях реалните приходи са не повече от половината. По някои сделки делът на плащанията със ЗУНК достига 70% от цената. Изводът е, че от сделките на агенцията през първото шестмесечие получените средства веднага и в брой са малко повече от 25 млн. долара.
Министерството на промишлеността (МП) води пред АП по брой на сключени сделки, но отстъпва по общ размер на договорените плащания. Както и в останалите приватизиращи ведомства истинските приходи всъщност са доста по-малко. За първото шестмесечие договорените плащания от сделки на промишленото министерство са общо 63.8 млрд. лв. (около 35 млн. долара), като в тези изчисления не са включени огромният брой сделки за продажба на остатъчни дялове, акции за удовлетворяване на реституционни искове и на преференциални акции. “За нас всичко е сделка, като се имат предвид усилията на съответния екип”, коментира резултатите от приватизацията Едит Гетова, зам.-министър на промишлеността.
Според информация от ведомството от началото на годината до края на април плащанията от работническо-мениджърски дружества представляваха около 61% от общия размер на договорените суми. Тенденцията през май и юни е към увеличаване на дела на РМД в общите плащания. Гетова призна, че “преобладаващият интерес е на работническо-мениджърски дружества”. “В такава ситуация сме, че се радваме на всеки купувач”, допълни тя.
Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа (МЗГАР) също отчита рекорден брой сделки с РМД - от общо 45 продажби на цели предприятия и обособени части (без сделките по чл. 35 с наематели, арендатори и служители на обособени части) само седем не са сключени с колективите на предприятията. Договорените плащания по приватизацията в земеделието са на стойност 27.9 млрд. лв. (около 15.5 млн. долара). Като се сумират десетпроцентовите вноски на РМД и левовите плащания на останалите купувачи, се оказва, че реалните приходи от приватизацията в земеделието са около 5.7 млрд. лв. (3.2 млн. долара).
Министерството на транспорта (МТ) е другият лидер в работническо-мениджърската приватизация. То е сключило само 16 сделки за цели предприятия, от които две са за преференциален и допълнителен дял. Четиринадесет от сделките за цели предприятия са с купувач РМД. Ведомството е продало освен това 11 обособени части, от които една е купена от РМД. Интересното при приватизацията в транспорта е, че за пет от сделките с РМД вече има договорени плащания чрез инвестиционни бонове. Общата сума на договорените суми от всички сделки е малко над 8 млрд. лв., или около 4.5 млн. долара. Реалните приходи са около 2.2 млрд. лв. (близо 1.2 млн. долара), ако всички купувачи са платили навреме.
На този фон търговското министерство показва по-добри резултати, но само по отношение на сделките за хотели и ресторанти. В отрасъла туризъм от началото на годината има 27 сделки, от които нито една не е с класическо РМД, а малка част от купувачите са арендатори или служители на обособени части. Договорените суми от приватизацията в туризма са общо за 13. 9 млн. долара (около 25 млрд. лв). По-голямата част от тях са влезли като приходи за предприятията, от които са продадени обособени части (както е предвидено в закона за приватизация).
При раздържавяването в търговията трудно може да се говори за истински приватизационни сделки, тъй като преобладават продажбите на обособени части на служители или арендатори по чл. 35 от закона. Договорените плащания са около 25 млн. долара (около 45 млрд. лв.).

СКЛЮЧЕНИ СДЕЛКИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРОМИШЛЕНОСТТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ
ДРУЖЕСТВО % КАС. ПРИВ.

Цена по договора Разсрочв.

Поети зад. хил.лв.

Вид купувач

Купувач

в лв. - общо в USD
април
Дунав-57 АД, Силистра 48 675 067 500.00 365000 не 66332 друг Палас-94 ЕООД, Силистра
Месокомбинат-Хасково ЕООД, Хасково 80 33 296 400.00 18 000.00 не 78916 друг Хемус инвест АД, Стара Загора
МЗ-Разлог, ООД, Разлог 90.6 1 387 350 000.00 750 000.00 да - РМД МЗ-Разлог-98 ООД, Разлог
Об.ч. Обувен цех от Кавалер, Сф. - 104 942 700.00 57 000.00 не - друг Саба ООД, с. Касъка,
Яков Крайков ЕООД, Кюст. 80 128 779 000.00 70 000.00 не друг Холдинг харт МКИ ЕООД, Кюстендил
ЗИЕСТО АД, Варна 10.4 55 191 000.00 30 000.00 да - РМД ЗИК-22 АД, Варна
Кюстендилски плод АД, Кюст. 13 183 180 000.00 100 000.00 не 146560 друг Макена ЕООД, Кюстендил
Малки трактори ЕООД, Русе 72 2 019 940 000.00 1 105 000.00 да 220171 РМД Малки трактори-97 АД, Русе
АС-инженеринг ЕООД, Ямбол 80 621 520 000.00 340 000.00 да 43392 РМД Металик-97 АД, Ямбол
Нитекс АД, Доспат 31.4 584 960 000.00 320 000.00 да 3536 РМД Нитекс-96 АД, Доспат
И-т по хладилна и климат.т-ка АД, София 59.65 1 340 052 000.00 742 000.00 да 48527 РМД Хладилна техника АД, София
Пирински бук-ООД-ГД ЕООД, Г. Делчев 30 162 540 000.00 90 000.00 да 71872 РМД Пирински бук-98 ООД, Г. Делчев
Винпром-Монтана АД, Монтана 24 148 502 000.00 82 000.00 да 45179 РМД Монтана Винивест АД, Монтана
Селвиконсерв АД, Севлиево 24 250 500 000.00 - не 1775008 друг Консорц.Северкооп-Гъмза Холд.и Холд.кооп юг
Плодпродукт ЕООД, Габрово 67 116 629 500.00 65 000.00 да 767575 РМД Конс.ф-ка Плодпродукт ООД, Габрово
Климакомфорт инженеринг АД, Бургас 8 10 755 000.00 6 000.00 не - друг Кирил Дим. Михов, Бургас
май
Марица АД, Симеоновград 45 439 331 400.00 246 000.00 да 81057 РМД Ф.С.Е.Марица-97 АД, Симеоновград
Машининтелект ЕООД, София 80 5 893 470.00 3 300.00 да 593 РМД Машининтелект-Приват ООД, София
Зорница ЕООД, Разград 80 508 981 500.00 285 000.00 да 236270 РМД Юро-Зорница 98 ООД, Разград
ЗММ-Велинград ЕАД, Велинград 80 885 750 000.00 500 000.00 не 168379 друг ВСК Кентавър ЕООД, София
ВОМ ЕООД, Русе 80 252 000 000.00 - не 4006 друг Валвекс ЕООД, Пловдив
Изгрев АД, Оряхово 8 84 400 000.00 - да - РМД Изгрев-98 ООД, Оряхово
Емайл ЕООД, Шумен 80 453 466 500.00 255 000.00 не 128407 друг Купро-94 ЕООД, Г. Оряховица
Винпром-Троян АД, Троян 15 370 067 760.00 207 600.00 да - РМД Винпром-Троян-98 ООД, Троян
Ломско пиво АД, Лом 14 355 560 000.00 200 000.00 да 49523 РМД Алмус ООС, Лом
Врачанска теменуга АД, Враца 21 320 004 000.00 180 000.00 да 411661 РМД Винарска изба-приват ООД, Враца
Проект.база-филиал Пловдив от Рудметалургпроект ЕАД, Сф. - 33 778 200.00 19 000.00 да - РМД Нипроруда ООД, Пловдив
Искра-Електро ЕООД, Пловдив 51 985 656 000.00 560 000.00 да 200012 РМД Искра-електро-69 АД, Пловдив
Еврика ЕООД, Белене 80 1 232 070 000.00 700 000.00 да 112114 РМД Еврика - КПОМ АД, Белене
РМЗ Вратцата ЕООД, Враца 80 1 586 790 000.00 900 000.00 да 168405 РМД РМЗ Враца АД, Враца
Ивена ЕООД, Червен бряг 67 796 921 200.00 452 000.00 да 28359 РМД ЗСТ Строма ООД, Червен бряг
Младост ЕООД, Драгоево 65 370 251 000.00 210 000.00 да 990423 РМД Младост 1997 АД, Драгоево
Присое АД, Присово 32 1 777 800 000.00 - да 354814 РМД Присое-40 АД, Присово
И-т по целулоза и хартия АД, София 57 722 830 000.00 410 000.00 да 51576 РМД Целулоза и хартия-97 АД, София
Свобода-Варна ЕАД, Варна 80 246 820 000.00 140 000.00 да 181339 РМД Свобода ООД, Варна
Вакер ЕООД, Варна 80 176 490 000.00 100 000.00 не 16231 друг ЕТ ЕРГОС-Цветана Чернокожева, Варна
Об.ч. Граждан. произв. от Елпром-Елхово АД, Елхово - 3 702 300 000.00 2 100 000.00 да - РМД Елпром инвест 1 ООД, Елхово
юни
Прибор АД, Копривщица 14.4 35 646 000.00 20 000.00 не 277253 друг Исма ООД, София
Гама Лекпром ЕООД, София 80 95 040 000.00 - да 74063 РМД Гама Лекпром 98 ООД, София
Вега АД, Плевен 8 31 696 000.00 - не - друг ГЕОКОМ ЕООД, Плевен
Приено ЕООД, Габрово 80 101 374 500.00 57 000.00 да 5484 РМД Приено-98 АД, Габрово
Корект-Хитрино ЕООД, Хитрино 80 155 900 800.00 88 000.00 да РМД Корект-98 АД, Шумен
Об.ч.Произв.корпус2 от Периф.т-ка Холд.Пл. - 1 557 160 000.00 880 000.00 не - друг Мото бойс ООД, Пловдив
Дунав АД, Силистра 26.4r 174 820 800.00 - да - РМД Дунав-стил ООД, Силистра
Инкотекс АД, Котел 25.4 191 460 831.30 107 279.00 да - РМД Възраждане инвест 98 АД, Котел
ЗКУ АД, с. Горно Ботево 25 729 942 300.00 409 000.00 да - РМД ЗКУ - 98 АД, с. Г. Ботево
Полес ЕООД, Попово 80 197 494 000.00 110 000.00 не 23499 друг Денис ООД, София
Литера принт ЕАД, Ст. Загора 80 440 553 030.00 250 300.00 да 38452 РМД Литера принт инвестАД
Абагар ЕООД, В. Търново 65 1 472 228 000.00 820 000.00 да 348321 друг ИПКСВ. ЕВТИМИЙ ПАТРИАРХ ТЪРНОВСКИ" АД
Атлаз-В АД, Враца 15.4 43 820 700.00 - не 308364 друг МЕЛОРИ ООД, СОФИЯ
Механика ООД, гр. Пещера 84 446 025 000.00 250 000.00 не 22234 друг Никотиана- БТ Холдинг АД, Пещера
Хито ЕООД, София 80 368 385 000.00 205 000.00 да 8712 РМД Хито-98
Сините камъни ЕООД, Сливен 8 7 840 000.00 не - друг Строителна борсаООД, Сливен
Светлина АД, гр.Стара Загора 5 571 001 800.00 * * * * Пламен Милушев
ВИНПРОМ АД, гр.Дупница 10 54 000 000.00 * * * * ВИНПРОМ - 2000 АД, гр.Дупница
Сердика-Чирпан АД,Чирпан 15 18 000 000.00 * * * * Сердика 98 - Чирпан АД, Чирпан
Регистрационна техника АД, Самоков 26 306 000 000.00 * * * * Бомар-97 АД, София
Биомашиностроене ЕАД,Пл. 68 1 440 000 000.00 * * * * Биомашиностроене инт. АД,ПЛ.
ГАЛЕН-ФАРМА ЕООД,Калугерово 80 630 000 000.00 * * * * ГАЛЕН-ФАРМА ПРОД. АД,Калуг.
Златар. занаяти ЕАД, Сф. 80 414 000 000.00 * * * * Златарска пром. АД, София
Сценична мех. и апар.ЕООД 80 1 035 000 000.00 * * * * СМА ИНВЕСТ ООД, София
Риболовна база- ПБ. Ч от Риболовна база Созопол 3 150 000 000.00 * * * * Созополски риболов ООД, Созоп.
Об. част от Хито ЕООД 158 400 000.00 * * * * МУГАПО ООД, София
Мотор АД, Враца 67 261 000 000.00 * * * * МОТОР ИНВЕСТ, Враца
БРЯГ ПРИНТ 78 981 000 000.00 * * * * МЕГА ПРИНТ, Варна
АЛВИНА ЕООД, Добрич 80 1 620 000 000.00 * * * * Винпром-97 АД, Добрич
Родопа - Елхово ЕАД 71 1 035 000 000.00 * * * * Родопа-Елхово -98 ООД, Елхово
МЗ-Калояново 90.6 378 000 000.00 * * * * Киттнер-България ЕООД, Карлово
Добри Чинтулов ЕООД, Сливен 80 513 000 000.00 * * * * Книгоразпростр. 98 ЕООД, Сливен


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
Все още няма коментари
Нов коментар

Още от Капитал